vrh

Udruženje malih akcionara Jat-Airways & AirSerbia


O nama


Udruženje malih akcionara JAT Airways a.d./Air Serbia a.d.
UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA,
Beograd, 24. DEC. 2015.

 

IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA ZA PERIOD
04. DEC. 14. - 24. DEC. 15.

 

Rešenjem Agencije za privredne registre Rep. SRBIJE, broj BY469/2015 od 29. JAN. 2015. usvojena
je registraciona prijava osnivanja Udruženja malih akcionara JAT Airways a.d./Air Serbia a.d. sa
sedištem u Beogradu, u Uzun Mirkovoj 4/I.
Matični broj Udruženja je : 28163576,
PIB Udruženja je : 108840096,
Datum osnivanja Udruženja je 04. DEC. 14.
Šifra delatnosti Udruženja je 9499 - delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.
Kao zastupnici Udruženja registrovani su :
Radislav Milanović , Predsednik Upravnog odbora Udruženja i Nedeljko Srdić ,
zamenik predsednika Upravnog odbora Udruženja.
Udruženje je registrovano kao neprofitabilna asocijacija na neograničeno vreme trajanja.
Takodje 29. JAN. 2015. je izdata i Potvrda o izvršenoj registraciji sa dodeljenim PIB -om broj 108840096 ,
od strane Ministarstva finansija - Poreske uprave Rep. SRBIJE .
Udruženje ima otvoren dinarski račun za plaćanja svojih obaveza broj 205 - 217658 - 21 ,
kod Komercijalne banke A . D . Beograd , Svetog Save 14 . Račun je otvoren 26. FEB. 15 .godine .

Osnivačka Skupština Udruženja je održana 04. DEC 14. na kojoj su usvojeni :

-Osnivački akt Udruženja ,
-Statut Udruženja ,
-Izabrani Upravni i Nadzorni odbori Udruženja ,
-lica za zastupanje Udruženja
-blagajnik Udruženja .

Upravni odbor Udruženja broji 7 članova i to su :

Radislav MILANOVIĆ , predsednik,
Nedeljko SRDIĆ , zamenik ,
Olivera DJUKANOVIĆ , član ,
Tomo KRUŠEVAC , član ,
Slobodan PEJIĆ , član ,
Zoran SIMONOVIĆ , član ,
Miloš DJORDJEVIĆ , član ,

 

Nadzorni odbor Udruženja:

Aleksandar ŠĆEPANOVIĆ , predsednik ,
Tomislav JUSTIĆ , član ,
Zdravko PRODANOVIĆ , član ,

Za blagajnika Udruženja imenovana je Zorka DJURANOVIĆ .
Od 20. NOV 15.godine novi blagajnik Udruženja je Snežana PETROVIĆ .

 

Udruženje sada ima cca 450 članova/prema evidenciji naše banke o plaćenoj članarini za 2015.godinu .
Godisnja članarina iznosi 1000 RSD .
Osim ovih sredstava od članarine za 2015.godinu, Udruženje je uspelo da se izbori za neutrošena sredstva
s od prethodnog Udruženja mali deoničara XJATX u iznosu od cca 368.400 RSD koja su krajem FEB. 2015.
s odblokirana i prebačena na račun našeg Udruženja.
Udruženje sada ima na računu cca 800.000 RSD.
Vise detalja o materijalno-finansijskom poslovanju Udruženja se nalazi u Izveštaju o radu Nadzornog odbora
koji vam je takodje na raspolaganju.

Shodno čl.1. Statuta Udruženja, isto je definisano kao dobrovoljno, nevladino i neprofitabilno Udruženje
u oblasti akcionarstva u vazdušnom saobraćaju, osnovano na neodredjeno vreme radi
ostvarivanja ciljeva svojih članova koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom a definisani su našim Statutom .
Ciljevi Udruženja su :
-zaštita prava zaposlenih, bivših zaposlenih i penzionera JATa, vlasnika akcija A. D. JAT Airways/Air Serbia a. d .
-jedinstven i organizovan nastup u ostvarivanju i zaštiti stečenih prava po osnovu rada malih akcionara,
-pružanje svih vrsta pomoći malim akcionarima i članovima njihovih porodica u cilju ostvarivanja
i zaštite njihovih prava u okviru realnih mogućnosti Udruženja,
-što brže omasovljavanje Udruženja sa novim članovima,
-obezbedjivanje još većih finansijskih sredstava potrebnih radi ostvarivanja zaštite malih akcionara - članova Udruženja,

Udruženje ima svoj osnovni i najvažniji zadatak zbog koga je i osnovano, a to je da izdejstvuje
od nadležnog organa Uprave-Ministarstva privrede Rep. SRBIJE da sprovede
preko Agencije za privatizaciju izvršenje obaveza prema svim radnicima i penzionerima JAT Airways a. d. / Air Serbia a. d .
kojima su izdate Potvrde o upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih.
Ove još uvek neizvršene obaveze se sastoje u dodeli pripadajućih iznosa akcija i/ili adekvatne novčane nadoknade
a u svemu shodno zakonskoj regulativi u ovoj oblasti/Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu
koju gradjani ostvaruju u postupku privatizacije/Sl. glasnik RS , broj 123/2007, 30/2010, 115/2014/
Radi ostvarenja ovoga cilja Udruženje je u proteklih sedam meseci imalo intenzivnu komunikaciju
sa organima Uprave Rep. SRBIJE/Agencija za privatizaciju, Ministarstvo privrede, Generalni sekretarijat Vlade Rep. SRBIJE.
Sa našim problemom je upoznat i Kabinet Predsednika Vlade Rep. Srbije.
Takodje smo zatražili zaštitu i intervenciju i od Zaštitnika gradjana Rep. SRBIJE.
Agencija za privatizaciju Rep. Srbije kao i Ministarstvo privrede nisu osporili zakonski osnov našeg zahteva ali
Agencija za privatizaciju ističe u pismenom stavu da treba dodatne instrukcije od Ministarstva privrede,
kako bi svim imaocima Potvrda o upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih ,
dodelili pripadajuće akcije od A. D. JAT Airways/Air Serbia a. d. ili obezbedili i isplatili
odgovarajuću novčanu nadoknadu u svemu prema pozitivnoj zakonskoj regulativi.
Zaštitnik gradjana Rep. SRBIJE je takodje radi zaštite naših prava koja proističu iz izdatih Potvrda,
stupio u intenzivnu korespondenciju sa organima Uprave Rep. SRBIJE - Agencijom za privatizaciju
i Ministarstvom privrede Rep.Srbije.

Imamo odredjena uveravanja od ovih organa da će po našem zahtevu zauzeti precizan i opredeljen stav
u cilju rešenja istoga u roku od 60 dana odnosno do kraja JAN16.

Ukoliko takav stav i rešenje ne bude prihvatljivo za naše Udruženje tražićemo zaštitu pred našim sudskim organima.
Za te potrebe će biti angažovan i advokat - specijalista za ovu oblast.

Udruženje je u prethodnom periodu radilo preko zasedanja Upravnog odbora na nedeljnoj bazi
u prostorijama u Vojislava Ilića br. 25-27.
U radu Upravnog odbora su učestvovali osim članova odbora i Petar Hinić, član Udruženja
kao i Aleksandar Sćepanović,predsednik Nadzornog odbora Udruženja.
Udruženje je takodje uspostavilo uspešnu saradnju sa Udruženjem penzionera JAT -a
kao i sa nacionalnim aeroklubom - Naša Krila iz Uzun Mirkove 4/I, Beograda.DOKUMENTI


STATUT UDRUŽENJA

 

PDF
VESTI.20.02.2016

VESTI.20.02.2016

PDF
link za view i download

Skupština.datum

PDF
link za view i download

Udruženje.datum

PDF
PRESUDA jun-jul-2017

PRESUDA

PDF
žalba privrednom sudu

ŽALBA NA PRESUDU

PDF
link za view i download

doc.datum

PDF
link za view i download

doc.datum

PDF

NOVOSTIPOSEBNO OBAVEŠTENJE:

Obaveštavam kolege da je naš član i drugar Miloš - Miša Đorđević preminuo i sahranjen u krugu porodice, pre petnaest dana. 

Laka mu zemlja!!!


Upravni odbor UMA JAT

VESTI 3.APR. 2024.


U sredu, 3 aprila 2024. godine održano je ročište za DRUGU GRUPU TUŽILACA pred Privrednim sudom, iz novembra i decembra 2023. Advokat UMA je predložila da se SPOJE PRVA I DRUGA GRUPA, s obzirom da je u pitanju isti pravni osnov, isto činjenično stanje, iste stranke (bivši radnici JATa i Air Srbije) i ista tužena strana (država i Air Srbija). Druga strana se usprotivila ovom predlogu za spajanje predmeta, ali je sudija odlučila da se predmet za eventualno spajanje parnica uputi nadležnom sudiji koja sudi u sporu PRVE GRUPE, koja će odlučiti da li da se nova tužba pripoji već postojećoj ili ne. Sledeće ročište zakazano je za 23. maj 2024. 


Upravni odbor UMA JAT

 
VESTI 28.MAR.2024.


Poštovane kolege,
obaveštavamo vas da je nažalost, današnje ročište za PRVU GRUPU ponovo odloženo, zbog porodičnih problema sudije koja je napustila sud u 11h.
Sledeće ročište je zakazano za 14.maj 2024.


Upravni odbor UMA”

 
VESTI 1.MAR.2024

Podsećamo članove da je sajt Udruženja umajat.rs jedini zvanični kanal komunikacije i obaveštavanja kako članova tako i šire javnosti o aktivnostima našeg Udruženja. Na sajtu se nalaze sve aktuelne i relevantne informacije u vezi sa tokom oba postupka koje vodimo pred Privrednim sudom. Molimo da imate u vidu da se na sajtu ne mogu objavljivati sve informacije o toku postupka, jer se bojimo da bi mogle da budu zloupotrebljene.
Ovom prilikom želimo da istaknemo da mimo zvaničnog sajta www.umajat.rs, ni jedna društvena mreža ili grupa, ne može biti i nije izvor informacija o Udruženju malih akcionara i našim aktivnostima, da to odobrenje niko nije ni tražio niti dobio, i da su aktivnosti i informacije koje na njima kruže samo stvar njihovog slobodnog izbora i tumačenja.

Upravni odbor


 
VESTI 25.JAN.2024.

Poštovane kolege, članovi Udruženja: 
obaveštavamo vas da je današnje ročište ODLOŽENO zbog bolesti sudije.
Novo ročište je zakazano je za kraj marta 2024.
Ročište za NOVU GRUPU od 210 članova još nije zakazano,o čemu ćemo vas obavestiti.
Vaš Upravni odbor


 
U Beogradu, 23.12.2023.godine


Poštovane kolege, stari i novi članovi UMA JAT, ovim dopisom obaveštavamo Vas sledece:
 
1. Poštovane kolege, STARI I NOVI CLANOVI UMA JAT
1.Obavestavamo vas da je nas advokat predao 210 NOVIH TUZBI Privrednom sudu u Beogradu.
Zajedno sa 1326 tuzbi koje su ranije podnete i na osnovu kojih se vec vodi poatupak, sada nas ima 1536 koji trazimo ostvarivanje nasih prava po osnovu Zakona o pravu na besplatne akcije i novcanu naknadu koju gradjani ostvaruju u postupku privatizacije (,,Sl glasnik RS,, br.123/2007,30/2010 i 115/2014).


 
2.     Na žalost konstatujemo da je naplata članarine u našem udruženju jako loša, stanje je sledeće:
 
110       članova udruzenja nije platilo ni dinara clanarine.
430       člana udruzenja je uplatilo članarinu samo za 1 godinu,
72        člana udruzenja je uplatilo članarinu samo za 2 godine,
35        članova udruzenja je uplatilo članarinu samo za 3 godine,
45        članova udruzenja je uplatilo članarinu samo za 4 godine,
65        članova udruzenja je uplatilo članarinu samo za 5 godina,
92        člana udruzenja je uplatilo članarinu samo za 6 godina,
89        članova udruzenja je uplatilo članarinu samo za 7 godina,
388       članova udruzenja je uplatilo članarinu za 8 godina.

Molimo članstvo da uplati članarinu za ceo period 2015-2023.god, u protivnom upravni odbor će neplatiše isključiti iz članstva shodno članu 6. Statuta našeg udruženja.
 
Za iskljucene članove necć se u buduće plaćati sudske takse, advokatski troškovi kao i ostale usluge. O odluci će mo obavestiti sudske organe. Svaki isključeni član će biti pisanim putem obavešten o isključenju.
 
Rok za uplatu zaostale članarine je 15.01.2024.godine.
 
Upravni odbor
UMA JAT    


 
2.12.2023

DOPUNSKO OBJAŠNJENJE ZA NOVE TUŽIOCE
 u    vezi sa podnošenjem zahteva za tužbu:

1.POTVRDA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU je neophodna. Bez nje sud ne prihvata zahtev.
Prihvata se duplikat  POTVRDE koju sada izdaje Ministarstvo privrede, umesto Agencije za privatizaciju ( za prijavljene 2008.)

2.RADNI STAŽ
Prihvata se samo  2.1.POTVRDA JATa o ostvarenom radnom stažu do 2008. godine, odnosno  potvrda koju izda AIR SERBIA o radnom stažu podnosioca zahteva ostvarenom u JATu do 2008.godine

2.2.Kopija RADNE KNJIŽICE iz koje se vidi ostvareni staž u JATu do 2008. godine kada je objavljen oglas za prijavu kod Agencije za privatizaciju.
OSTALE POTVRDE   SE NE PRIHVATAJU

2.3.Priznaju se samo PUNE GODINE RADNOG STAŽA DO 35 godina (prema zakonu).
Beneficirani staž se ne računa.

3. ZA NASLEDNIKE

3.1.Ukoliko ostavilac nije pokrenuo postupak za tužbu u prethodnoj grupi,
potrebno je OSTAVINSKO REŠENJE u kome se navodi pravo na prenos  akcija bez naknade AD JAT-a prema odredbama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu  koji gradjani ostvaruju u postupku privatizacije.
Takodje se u rešenju mora navesti KO JE NASLEDNIK.

3.2.Ako je tužba već pokrenuta od strane ostavioca, naslednici mogu i kasnije da dostave ostavinsko rešenje.

4.NEPOTPUNI ZAHTEVI se ne prihvataju, jer se time odlaže rešavanje tužbe,kao neuredne.

5. Oni čiji su zahtevi ODBAČENI kao nepotpuni, mogu tražiti povraćaj novca od Udruzenja (u januaru 2024.) preko blagajnika Udruženja.

Upravni odbor UMA JAT

VESTI 29.NOV.2023.

*VAŽNO VAŽNO!*

PRODUŽAVA SE ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBENIH ZAHTEVA U POSTUPKU PRAVA NA OSTVARIVANJE BESPLATNIH AKCIJA I NOVČANU NAKNADU BESPLATNIH AKCIJA

Zbog velikog interesovanja(do sada prijavljeno 150) produžava se rok za  prijavu novih zahteva. Zahtev se može predati u *PETAK* *8.DECEMBRA 2023* od 11-14h u prostorijama Udruženja penzionera, Vojislava Ilića 25-27.
Prema našim  informacijama, *Ministarstvo privrede* *Kneza Miloša 20*(ulaz iz Gepratove) izdaje *DUPLIKAT* *POTVRDE* O UPISU U EVIDENCIJU ZAPOSLENIH I BIVŠIH ZAPOSLENIH.

Potrebno je popuniti formular na portirnici i uplatiti 500din na račun koji vam budu dali.
Rok za izdavanje potvrde je 5-7 dana.

*Upravni* *odbor* *UMA* *JAT*

VESTI 19.NOV.2023


Još jednom molimo ČLANOVE UMAJAT UDRUŽENJA DA NE DOLAZE 21. 22.28 i  29.NOVEMBRA 2023 u nase prostorije u Vojislava Ilića radi provere upisa članarine, jer ćemo u tim danima upisivati NOVE ČLANOVE ZA POKRETANJE NOVE TUŽBE. Dajmo mogućnost i njima da urade isto što smo i mi uradili.

Rad sa starim članovima biće nastavljen u SREDU 5.12 2023 od 11h do 13h.

Upravni i Nadzorni odbor Udruzenja

 
VESTI 16.NOV.2023.

Na sastanku Upravnog odbora UMA JAT AIRWAYS ad/AIR Serbia ad koji je održan 14.11 2023. donete su sledeće odluke:

1. Formira se NOVA GRUPA za podnošenje  tužbenog zahteva u postupku prava na besplatne akcije i novčanu naknadu besplatnih akcija.

1.1. Pravo na podnošenje zahteva imaju:
Svi bivši radnici JAT i  zaposleni Air Serbia koji do sada nisu predali zahtev za podnošenje tužbe.
Zahtev se može predati 21.22. 28. i 29. novembra 2023 u ul. Vojislava Ilića br. 25-27 u vremenu od 11h do 14h.

1.2. Potrebno je predati sledeću  dokumentaciju:

-POTVRDU Agencije za privatizaciju o upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih.
Prema našim informacijama, Agencija za privatizaciju više NE IZDAJE potvrde o pravu na besplatne akcije
- Prijava JAT AIRWAYS /AIR Serbia o ostvarenim GODINAMA RADNOG  STAŽA u preduzeću ili kopija radne knjižice (ukoliko sud prihvati).
Za naslednike dati ostavinsko rešenje.
- Punomoćje advokatu za zastupanje(na licu mesta).
(Napravite kopije dokumenata za sebe).

1.3 Uz dokumentaciju treba doneti 2 UPLATNICE: 1000din za članarinu Udruženja za 2023. i
2000din za troškove sudskog postupka(2 posebne uplatnice).
Uplatu treba izvršiti na račun Udruženja 205-217 658-21 kod Komercijalne banke Beograd.
Ovo su zadnji termini za podnošenje zahteva jer treba pripremiti tužbu pre apsolutnog roka zastarelosti koji ističe 31.12 2023.

2. Ponovo podsećamo sve članove Udruženja da izmire dugove za neplaćenu članarinu kako ne bi bili primorani da povlačimo tužbe za neuredne platiše.
Napominjemo da su troškovi spora znatno porasli, troškovi advokata su povećani za 80%(odluka advokatske komore). Pored toga, u obavezi smo da platimo i troškove veštaka za svakog pojedinog tužioca /radnika. Proveru uplate članarine možete obaviti kod blagajnika Udruženja Snežane Petrović od 11h do 13h, sredom u Udruženju penzionera, OSIM 22. i 29. novembra kada će se primati zahtevi za novu grupu.

VAŠ UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA


 
VESTI 14.NOV.2023.

INFORMACIJA O PRIPREMNOM  ROČIŠTU

Obaveštavamo vas da pripremno ročište zakazano za 8.nov 2023. pred Privrednim sudom povodom naše tužbe NIJE ODRŽANO.
Zbog štrajka pošte, naša strana nije primila tužbeni podnesak druge, tužene strane, pa zato naša strana nije  mogla da se izjasni o njihovom podnesku.
Sudija je zakazala novo pripremno ročište za JANUAR 2024. da bi bismo mogli da se upoznamo sa podneskom druge strane.

Vaš Upravni i Nadzorni odbor Udruženja 

VESTI 1.NOV.2023

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UMA JAT /AIR Serbia 

Presudom Vrhovnog Kasacionog suda naloženo je prvostepenom sudu da utvrdi uslove za ostvarenje prava na besplatne akcije i novčanu naknadu za svakog pojedinog tužioca, to jest člana Udruženja malih akcionara. Na pripremnom ročištu koje je zakazano u toku ovog meseca, biće odredjeni sudski veštaci koji će obaviti ovaj posao. Ovo znači da će biti znatno povećani troškovi, a veliki broj članova udruženja nije uplatio članarinu, neki za jednu, a neki ni za više godina. Zbog toga će  Upravni odbor biti primoran da iz članstva Udruženja isključi neplatiše i njihova imena izbaci iz tužbe - član 6.stav 3 Statuta.
Molimo sve neplatiše da uplate neplaćenu članarinu, kako do ovoga ne bi došlo. Odlaganja nisu moguća.

Informacije o uplatama možete dobiti kod blagajnika Udruženja.

Upravni odbor
Miodrag Vasiljević, predsednik
U Beogradu, 1. 11 2023

Vesti Vesti 14.8.2023

Odlukom Vrhovnog Kasacionog suda, odluke privrednog suda su ukinute i predmet je vraćen na ponovni postupak. U ponovnom postupku će se utvrditi za svakog ponaosob tužioca da li ima pravni osnov na akcije i ukoliko ima, u kom iznosu. To se potvrđuje kroz postupak veštačenja od strane veštaka ekonomsko finansijske struke. Ročište je zakazano za novembar 2023. Kao što vidite vraćeni smo na početak.

Vaš Upravni odbor Udruženja.


VESTI VESTI 29.7.2023

Pozivamo sve članove Udruženja  da  REDOVNO  izmiruju  plaćanje članarine, shodno  Statutu  Udruženja.
Skrećemo pažnju da će u slučaju ne plaćanja članarine, biti primenjen Statut Udruženja po pitanju članstva
u Udruženju i pravne zaštite u sudskom sporu koji vodimo pred Privrednim sudom u Beogradu.
Članovi koji ne ispunjavaju obavezu plaćanja članarine NE NOGU da računaju na pravnu zaštitu Udruženja
pred sudom.
Sudski spor je u fazi rešavanja pred Kasacionim sudom i OVIH DANA očekujemo odluku po zahtevu za reviziju
postupka koji je podnela druga strana.

Vaš, Upravni odbor Udruženja  

 
V E S T I - 26.04.2023

UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA
"JAT AIRWAYS, ad / AIR SERBIA, ad
Uzun Mirkova, 4/I
Beograd - 26.4.2023

I  N  F  O  R   M  A  C  I  J  A

Obaveštavamo sve zainteresovane da  je sa današnjim danom naše Udruženje dobilo
rešenje od Agencije za privredne registre -APR-a, za izbor Miodraga Vasiljevića za novog 
Predsednika, a Oliveru Đukanović za novog Zamenika Predsednika naseg Udruženja.
Izbor je odobren sa mandatom od 4 godine.

U ime svih u našem Udruženju ovom prilikom se zahvaljujemo dosadašnjem Zameniku 
Predsednika, našem kolegi NEDELJKU SRDIĆU  na izuzetno profesionalnom, stručnom i
predanom dosadašnjem radu u Udruženju. Nadamo se da će i dalje biti sa nama kada god 
to poželi, jer njegovo iskustvo kao pravniku nam je dragoceno.
Upravni odbor Udruženja broji 7 članova i to su:

Miodrag Vasiljević, predsednik
Olivera Đukanović, zamenik
Zoran Simonović, član
Miloš Đordjević, član
Slobodan Pejić, član
Slavoljub Čeh, član
Rajko Belić, član

Nadzorni odbor Udruženja:

Aleksandar Šćepanović, predsednik
Slavica Pavlović-Rudaković, član
Brankica Stefanović - Skoko, član

Za blagajnika Udruženja imenovana je Snežana Petrović


O daljim zbivanjima bićete redovno obaveštavani.

Srdačan pozdrav i srećni prvomajski praznici ! 

Upravni i Nadzorni Odbor UMAJAT-a


 V E S T I - 11.04.2023

UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA
"JAT AIRWAYS, ad / AIR SERBIA, ad
Uzun Mirkova, 4/I
Beograd - 11.03.2023

I  N  F  O  R   M  A  C  I  J  A

Obaveštavamo sve zainteresovane da će Blagajnica našeg Udruženja, gospođa Snežana Petrović,  od  
 03.  05.  2023g.       
biti dezurna u prostorijama udruženja JAT Penzionera, u ulici Vojislava Ilića 25-27 (Beograd) svake   s r e d e  
 od 11:00 - 13:00 h.

Uslužni telefon je: 011-2400-729

Pozdravi - Upravni odbor Udruženja


 
VESTI - 29.12.2022

UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA 
“JAT AIRWAYS-A, ad/AIR SERBIA, ad”
Uzun Mirkova, 4/II
Beograd – 29.12.2022

                                    Z   A   P   I   S   N   I   K

SA VANREDNE SEDNICE UDRUŽENJA UMA, ODRŽANE 23.12.2022 OD 11:30 – 13:30 H

Sednicom je predsedavao Nedeljko Srdić, Zamenik Predsednika  UMA Udruženja, izabran je
jednoglasno, Sednici je prisustvovalo 74 članova Udruženja.

Na sednici je usvojen sledeći dnevni red:

1. Izbor radnog predsedništva je u sastavu: 

    Olivera Đukanović,  Nedeljko Srdić, Slavica Rudaković, Slobodan Pejić, Zoran Simonović
        - Zapisnik sa sednice vodi : Slavica Rudaković
        - Overivači Zapisnika : Aleksandar Šćepanović i Snežana Petrović

2. Izveštaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja podnose: N. Srdić i A. Šćepanović

3. Verifikacija kadrovskih promena u sastavu Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja

4. R a z n o


Z  a  k  l  j  u  č c i:

1.    Izbor radnog predsedništva sednice i sastav usvojen je po predlogu. ZA je glasalo  svih 74 prisutnih članova Udruženja
       
2.    Izveštaj o radu Upravnog odbora usvojen je po prezentaciji istog od N. Srdića za period
    2020-2022. Izveštaj o radu Upravnog odbora i ovaj izveštaj sastavni je deo ovog Zapisnika.

    Izveštaj o radu Nadzornog odbora usvojen je po prezentaciji A. Šćepanovića  za period 2020-2022 i sastavni je deo ovog     Zapisnika. 

    Za Izveštaje je glasalo od ukupno prisutnih 74 članova Udruženja, 55, protiv je bilo 16 a ostali su bili uzdržani.

3.    Skupština je radila po mehanizmu iz Čl. 9, stav 9 naseg Statuta, pošto nije bilo dovoljo  prisutnih članova-1/3-ćina od ukupnog     broja evidentiranih članova,  za kvorum.

4.    Skupština je sa većinom glasova = 55 za i 16 protiv, izabrala M. Vasiljevića za novog člana Upravnog odbora i Branislavu     Stefanović - Skoko za novog člana Nadzornog odbora.
    Predloženi i usvojeni novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i preostali članovi, dobili su nove mandate od 4 godine.

5.    RAZNO

1.    Prema informaciji advokata, koji je bio prisutan na sednici, čeka se odluka Kasacionog suda po žalbi druge strane. U tužbenom     zahtevu je 1.326 članova Udruženja od 6.391 radnika JAT-a, koji su uzeli potvrdu od države. U slučaju dobijanja spora, samo     potpisnici tužbe ostvaruju pravo na prenos akcija ili novčanu naknadu. Nema automatizma u ostvarivanju prava već samo preko     tužbe.

2.     Nova grupa se može formirati tek po završetku ovog spora i uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije zahtevane po zakonu.

3.    Članovi Udruženja su po čl. 6 i 7 Statuta u obavezi da plaćaju članarinu.

U Beogradu, 29.12.2022                           Zapisničar,

                                Slavica Rudaković, s.r.


                Overivači Zapisnika,

                               Aleksandar Šćepanović, s.r.

                                         Snežana Petrović, s.r.

 

VESTI 19.DEC. 2022.


23. Decembra (petak) u Uzun   Mirkovoj  br.4 sa početkom u 11:00 am održati će se  vanredna sednica Skupštine UMA
     za koju je predložen sledeći  dnevni  red:

1/ izbor radnog predsedništva,

2/ izveštaj o  radu  Upravnog  i  Nadzornog odbora UMA,

3/ verifikacija kadrovskih promena  u UO  i  Nadzornom odboru UMA,

4/ izbor novog predsednika i zamenika UO UMA,

5/ razno,

Nedeljko Srdić
zamenik predsednika UO Udruženja,

 
 
VESTI 27.OCT.2022.


Info  o stanju sudskog  spora  pred  Kasacionim sudom.

Još   uvek  nismo  dobili  odluku - stav  kasacionog  suda  po  zahtevu  za reviziju postupka  koju  traži naša protivnička   strana  iz postupka.

Vaš
 
Upravni odbor  Udruženja,

 

Važno obaveštenje

Kao što smo i najavili, dajemo dopunu prethodne vesti:

Rade Milanović će biti kremiran a ispraćaj je na Novom groblju 27. avgusta (subota) 2022. u 14:00.
Okupljanje za ispraćaj počinje od 13:15

UPRAVNI ODBOR udruženja 
VESTI 24. AUG 2022.


Obaveštavamo sve članove  našeg UMA  Udruženja i ostale korisnike našeg w/s da je naš predsednik UO našeg Udruženja Milanović Radislav  iznenada preminuo  22AUG22. posle kratke i teške bolesti.
Info o datumu i mestu sahrane objaviti ćemo odmah po saznanju.

UPRAVNI ODBOR  Udruženja,


 
VESTI 10.FEB 2022.

PRESEK STANJA PO PITANJU SUDSKOG SPORA UMA-VLADA RS/AIR SERBIA AD.

Dajemo skraćeni presek stanja po pitanju naše tužbe protiv Vlade RS/Air Serbia ad..

-prva grupa tužbi podneta je apr 2016. -maja 2017.doneta prvostepena odbijajuća presuda po našoj tužbi,
-dec 2018.PAS--privredni apelacioni sud, ukida ovu presudu i predmet vraća sudu prvog stepena na ponovno odlučivanje
-feb 2020 p.privredni sud donosi u našu korist prvostepenu presudu -međupresudu o pravnoj osnovanosti našeg tužbenog potraživanja,
-sep 2021 PAS donosi konačnu odluku i nalaže privrednom sudu da otpočne sa postupkom utvrđivanja visine novčanih iznosa po nasim tužbama.
-okt 2021 po nalogu Vlade RS podnet je zahtev za odobrenjem posebne Revizije na odluku PAS koja je u našu korist.

O narednim dešavanjima bićete pravovremeno informisani. Ponovo molimo sve članove UMA da što pre izmire obaveze plaćanja članarine za prethodni i tekući period kako bi mogli preduzimati sve potrebne mere po nasim tužbenim zahtevima.

Vaš

Upravni odbor Udruženja,  


VESTI 30.12.2021.SVIM  ČLANOVIMA UMA  JAT AD/AIR SERBIA  AD  I NJIHOVIM PORODICAMA ŽELIMO UGODNE  NASTUPAJUĆE  NOVOGODIŠNJE
PRAZNIKE  KAO I SVE  NAJBOLJE  U NOVOJ  2022 GODINI.

VAŠ
UPRAVNI ODBOR  UDRUZENJA,


 
Vesti 24 dec 2021,
U nastavku dajemo deo članka o našoj problematici i sudskom sporu koji naše Udruženje vodi protiv Vlade Srbije i Air Srbije ad, objavljen u NIN-u broj 3704 od 23 dec 21. u rubrici EKONOMIJA, strane 54/55.
Autor teksta je Jova Simišic,novìnar i urednik Jat revije.
Članak ima naslov -BEZGREŠNO ZAČEĆE ER SRBIJE.-

Upravni odbor Udruženja,  

ЧЕКАЈУЋИ КОНАЧНИ ОДГОВОР СУДА НА ПИТАЊЕ ДА ЛИ ЈЕ ЈАТ ПРИВАТИЗОВАН ИЛИ НИЈЕ
Безгрешно зачеће Ер Србије


Иако је страни партнер већ осам година власник 49 одсто авио-компаније, Влада Србије тврди да приватизације заправо није ни било и да зато запослени и пензионери бившег Јата нису добили акције, нити могу да добију новчану надокнаду  ... 


Дилема око приватизације Јата одавно је превазишла дневнопо-лолитичка препуцавања и постала озбиљна друштвена, па и правосудна тема. Чињеницу да је Јат ервејз средином 2013. приватизован, након  чега  је  добио  ново име,  Ер Србија,  Влада Србије упорно негира, тврдећи да приватизације није било. Добили смо, дакле, предузеће у коме је страни партнер власник 49 одсто капитала, а да приватизација није извршена?! Како је до шло до тога, није ни важно, једино је битно да није било приватизације. Као да је Свети Дух  умешао своје прсте и створио нову творевину, ослобођену од сваке мрље или последица. До сукоба мишљења је дошло када су радници и пензионери бившег Јата, након приватизације, покушали да остваре право на новчану надокнаду, која  им по  закону припада. И, баш  када је, након пет година судског мрцварења, Привредни апелациони суд донео одлуку у корист радника Јата, уследио је неочекивани обрт. Влада Србије наложила је Државном правобранилаштву да Врховном касационом  суду  поднесе  захтев за посебну ревизију  целог поступка и  пресуде. Ревизија судског поступка је законска могућност, која се користи веома ретко, и за њу су потребни јаки, непобитни и несумњиви разлози. С обзиром на то да нису могли да побију сасвим очигледне чињенице,  Државно правобранилаштво је заменом теза, занемаривањем аргумената на којима је суд претходно донео одлуку и изношењу низа небитних чињеница, цео поступак убацило у правни лавиринт, у којем се загубио одговор на питање - како то да Јат није приватизован? Док не стигне другачије тумачење,за сада ствари стоје овако. Средином 2008. усвојена је Стратегија приватизације Јат ервејза и донета одлука о промени правне форме компаније од јавног предузећа у затворено акционарско друштво, чији је укупан уписани и уплаћени оснивачки капитал 30.јуна 2008. износио 185,7 милиона евра. Толико је, наиме, вредело оно што је остало од бившег Јата, након багателне продаје аеродрома Тиват и Подгорица, издвајања Техничке оперативе, Хотела Славија, Апартмана Копаоник и Кетеринга, као и без имовине која је остала у бившим југословенским републикама око којих се и даље води спор. На основу ове одлуке Министарство привреде је покренуло поступак приватизације. Први оглас за продају дела државног капитала објављен је 31.јула 2008. Нажалост, поступак је завршен неуспешно, а нису успела ни два каснија покушаја да се нађе стратешки партнер за Јат ервејз. Исте године је ступио на снагу Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду, коју грађани остварују у поступку приватизације, чијом су допуном 2010. посебно апострофирана права запослених и бивших запослених Галенике и Јат ервејза - који остварују право на пренос без накнаде акција тих предузећа у износу до 15 одсто капитала који се приватизује, пре спроведеног ....  

 
... поступка приватизације.
Ова одредба је остала у Закону и након следећих измена и допуна, 2014. и 2015. Почетком фебруара 2013. владе Србије и Уједињених Арапских Емирата потписале су Споразум о сарадњи, а нешто касније и Споразум о узајамном подстицању и заштити улагања. Оба споразума ратификовала је Скупштина Србије и на основу њих је 1. августа потписан Уговор о трансакцији између Владе Србије, Етихад ервејза и Јат ервејза.

На званичном сајту Владе о том догађају пише:

„Етихад је данас потписаним споразумом купио 49 одсто Јата, а држава ће, са 51 одсто удела, остати већински власник националног авио-превозника са новим именом.“
На сајту Ер Србије стоји да „1. августа, национални авио-превозник УАЕ Етихад ервејз, Јат ервејз и Влада Србије објављују стратешко партнерство“ и да „Етихад купује 49 одсто удела у Јат ервејзу“…

У Централном регистру хартија од вредности у том тренутку било је уписано 16.854.350 акција вредности по 1.000 динара, тако да је вредност Јат ервејза износила око 200 милиона америчких долара. Крајем децембра 2013. извршено је истовремено смањивање и повећање основног капитала друштва, тако што се капитал друштва најпре смањио на око 3,5 милијарди динара. Истовремено је, конверзијом дуга, основни капитал повећан, издавањем обичних акција Етихаду.

Другим речима, дуг према Етихаду је конвертован у основни капитал, који се тако повећао за 39,9 милиона долара или 3,3 милијарде динара. Након смањења и повећања основног капитала, Република Србија је остала власник 51, а Етихад 49 одсто основног капитала Ер Србије.
У међувремену, крајем 2020. из буџета је Ер Србији уплаћено 100 милиона евра, чиме је удео државе повећан на 82, а Етихада смањен на 18 одсто. Шта је спорно?
Јат је био друштвено предузеће, које је почетком 1992. вредело више од 300 милиона ондашњих долара. Сву имовину (флоту, зграде, слотове…) до тада куповали су и градили, сопственим средствима и кредитима, радници Јата, које је те године тадашња Влада Србије фактички национализовала и прогласила јавним предузећем.

Тадашњи радници, сада углавном пензионери, сматрају да имају право на акције предузећа које су својим радом створили. Пошто пре приватизације нису добили свој пакет акција, очекивали су да ће добити новчану накнаду. Кад је и то отпало, организовали су се и у циљу остваривања својих права формирали Удружење малих акционара и поднели тужбу против Владе Србије и Ер Србије. Од априла 2016. до марта 2017. поднели су укупно три заједничке тужбе Привредном суду у Београду.   Укупно - 1.344 тужбе.

Маја 2017. суд је одбио њихов захтев, уз образложење да Ер Србија није ни приватизована по Закону о приватизацији.
На основу жалбе Удружења, Привредни апелациони суд је децембра 2018. укинуо првостепену пресуду и предмет вратио на поновно одлучивање. Привредни суд је марта 2020. донео међупресуду којом је утврђено да је основано потраживање радника Јата. Уследила је жалба тужене стране и целокупан предмет је прослеђен у Привредни апелациони суд, који је почетком септембра 2021. донео коначну одлуку и наложио првостепеном Привредном суду да отпочне са поступком утврђивања висине новчаних износа по захтевима чланова Удружења.
Уследила је нова реакција државе, а касније и Ер Србије, који сада као контрааргументе проналазе у (не) законитости поступка приватизације. Тврде да ниједан споразум који је Србија потписала са Емиратима, касније и са Етихадом, „не садрже одредбе које уређују услове, начине и рокове својинске трансформације“. Приватизација, по њима, није извршена према Закону о приватизацији, већ на основу Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала, који нису правни основ за поступак приватизације Ер Србије, а као додатни аргумент истичу да Ер Србија није уписана у базу података субјеката приватизације коју води Министарство привреде, нити у надлежном Регистру. Очито је да је цео процес био исхитрен, на брзину и траљаво урађен, да у њега није било укључено ни надлежно Министарство за привреду, а успут је прекршено и неколико прописа. И сада, они који су направили те пропусте, користе их као аргументе у непризнавању акта приватизације. Замагљујући суштину, да се нешто десило - што уосталом не споре ни они у чију се одбрану ангажовало - Државно правобранилаштво, позивајући се на незаконитост самог поступка, оспорава законско право радника на правичну надокнаду након приватизације њихове бивше компаније.

Као да су радници Јата незаконито продали своју компанију.

Зна се ко је то урадио, ко је до сада кршио законе и коме ни на крај памети на пада да их сада испоштује. При томе, такође, занемарује чињенице да се приватизација не мора извршити само на основу Закона о приватизацији. Тако су, по основу међудржавних уговора, приватизовани и НИС, компанија Интернешнел ЦГ, Генералекспорт у стечају…. По свему судећи, порицање права запослених и бивших запослених Јата, није само пуко инаћење према шачици јатоваца, већ се тиме држава ограђује од обавеза према радницима других јавних предузећа, који би, такође, могли да захтевају остваривање права на акције или новчану накнаду.

ЈОВО СИМИШИЋ
бивши члан Управног одбора Музеја ваздухопловства и уредник Јатове ревије  

 VESTI 28.oct21.

1/  Obaveštavamo sve učesnike sudskog spora UMA- Vlada R. Srbije/Air Serbia ad, da je prvotužena Vlada R.Srbije podnela Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za posebnu Reviziju a protiv presude Privrednog apelacionog suda iz Beg. Shodno tome privredni sud u Beogradu doneo je rešenje kojim otkazuje zakazano ročište za 30NOV21. Sledeće ročište biće zakazano nakon odluke Vrhovnog kasacionog suda na Reviziju podnetu od strane Vlade R.Srbije.

2/ Od 01.nov21 Udruženje će raditi u V.Ilica broj 25/27 utorkom od 10.00 do 14.00 umesto dosadasnjeg ponedeljka i četvrtka.

Vaš
, UPRAVNI ODBOR Udruženja,

 

VESTI 28.sep21.

Na predlog članova UMA JATad/Air Serbia ad, 
dajemo ponovo prikaz popunjavanja NALOGA ZA UPLATU a radi  lakšeg i  ažurnijeg plaćanja 
dospele  a neplaćene članarine za UMA JAT ad za godine unazad  2021.

- PLATILAC, ime i prezime sa adresom i brojem mob.tel.
- SVRHA  UPLATE, članarìna za UMA JAT ad  za određenu  godinu,
- PRIMALAC,  UMA JAT ad/Air SERBIA ad,
- IZNOS, 1000 RSD godišnje za dospelu a neplaćenu članarinu
- RAČUN PRIMAOCA kod  Komerc.banke Beg, 205-217658-21,
Model i poziv na broj se ne popunjava,

Uplate se vrše kod komerc. banke Beg
Na kraju ide potpis platioca sa datumom uplate.

Upozoravamo sve članove koji ne izmire ovu obavezu da će imati problema u sudskoj zaštiti po
 svojim tuzbenim zahtevima. Prijemne prostorije UMA su i  dalje u Vojislava  Ilića br.25 a prijem
 se vrši  ponedeljkom i četvrtkom od 1100-1300 lt.
Tel  011 2400729.

Vaš, 
UPRAVNI  ODBOR  Udruženja,

 
VAŽNO VAŽNO !!!

VESTI 14.SEP.2021.


Obaveštavamo  sve   članove UMA JAT ad, Air Serbia ad, podnosioce  tužbi, da je  Apelacioni sud doneo konačnu
 odluku po pitanju postojanja pravnog osnova našeg  tužbenog zahteva, te nalaže prvostepenom privrednom sudu da
 otpočne sa postupkom utvrdjivanja visine novčanih iznosa po  našim tužbenim zahtevima. Po ovom pitanju je 
zakazano ročište za 11. nov 21.
O budućim dešavanjima bićete blagovremeno obavešteni preko ovog web sajta.
Molmo sve članove  UMA JAT da izmire plaćanja dospele članarine.

Vaš,

UPRAVNI ODBOR  UDRUŽENJA,

VESTI 17.maj 2021.

Obaveštavamo sve članove UMA Jat ad,Air Serbia ad, podnosioce tužbi, da u narednih 15 dana očekujemo donošenje drugostepene presude pred apelacionnim sudom u BEG o čemu ćemo vas blagovremeno informisati preko ovoga web site.
Ponovo apelujemo na sve članove našeg Udruženja da što pre izmire obaveze plaćanja članarine za 2020. i 2021. godinu kako bismo mogli finansijski podmiriti sve obaveze u dosadasnjoj i narednoj fazi sudskog postupka kada će se odlučivati o osnovanosti i visini naših tužbenih zahteva.

Vaš,
Upravni Odbor Udruženja,  Važne Vesti,  15. Feb 2021.

Apelujemo na sve članove  Udruženja da što pre izmire obavezu plaćanja članarine
za  prethodni period a shodno statutu Udruženja. U suprotnom će biti primenjen 
statut Udruženja po pitanju članstva u  Udruženju i pravne zaštite  u sudskom sporu
 koji vodimo pred privrednim sudom u  BEG.

FYI, sudski spor je u fazi rešavanja pred  drugostepenim organom--apelacionim sudom 
 i odluku očekujemo do kraja  marta 2021.

Vaš,

Upravni Odbor  Udruženja

 
VESTI 4.JUN 2020.

--DODATNE INFO O DONETOJ MEDJUPRESUDI I SUDSKOJ PROCEDURI PO NASEM ZAHTEVU U NAREDNOM PERIODU,

Donetom međupresudom je utvrđeno da je osnovano potraživanje tužilaca prema tuženima po osnovu isplate novčane protiv vrednosti besplatnih akcija. Istovremeno se zastaje sa raspravljanjem o iznosu tužbenog zahteva do pravnosnažnosti donete međupresude. Međupresuda je doneta 06. Feb2020 u smislu člana 347 Zakona o parničnom postupku.
Na pomenutu međupresudu tuženi --R.Srbija i Air Serbia ad, ulozili su žalbe i sada celokupan predmet ide u PAS-- Privredni apelacioni sud u Beg koji će rešavati po žalbama tuženih. Ishod pred apelacionim sudom može biti sledeći:
--da Apelacioni sud odbije žalbe i potvrdi međupresudu i time vrati predmet pred prvostepeni privredni sud da odluči o visini našeg tužbenog zahteva
--ili da usvoji žalbe i preinači - odbije naš tužbeni zahtev. Obzirom da je međupresuda doneta u skladu sa nalogom-presudom apelacionog suda stoga očekujemo da apelacioni sud odbije žalbe i predmet vrati u privredni sud kako bi on odlučio o visini naših tužbenih zahteva putem veštačenja ili sudskim poravnanjem ukoliko to prihvati vlada R.Srbije. Postupak pred apelacionnim sudom traje po zakonu do devet meseci a u praksi oko 18 meseci. O svim budućim desavanjima u sudskom postupku nase članstvo će biti informisano preko našeg web sajta.
Vaš ,
Upravni Odbor Udruženja  

VESTI 26.MART 2020.

Obaveštavamo sve članove našeg Udruženja da je privredni sud u Beogradu 17.marta 2020. doneo među-presudu kojom je potvrdio da postoji pravni osnov za naš tužbeni zahtev u sporu protiv Vlade Republike Srbije / AirSerbia AD.

U koliko se tuženi - Vlade Republike Srbije / AirSerbia AD budu žalili na ovu odluku suda, konačnu odluku će doneti Viši-apelacioni sud.

Ova odluka suda je dostavljena našem advokatu 25.3.2020. O svim budućim dešavanjima u vezi naše tužbe bićete informisani na našem web sajtu.

VAŠ UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA.  

VESTI VESTI 10.mart 2020.

Zaključci sa današnjeg sastanka udruženja:
- Ovih dana očekujemo odluku suda po našem tužbenom zahtevu

- Zbog epidemije Korona virusa, prolongira se do daljneg održavanje Skupštine udruženja preliminarno zakazane za 28.3.2020.

- Po dobijanju sudske presude, ista će zajedno sa izveštajima o radu Upravnog odbora udruženja, biti objavljena na našem web sajtu.
- Skrećemo pažnju svim članovima udruženja da prate informacije na našem web sajtu kao i da što pre izmire ne-plaćene članarine za prošlu i tekuću godinu.

VAŠ UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA  
Vesti/Vesti--06.FEB 2020.

Danas, 06.feb 2020.održano je ročište u Privrednom sudu u BEG po našoj tužbi.
Na današnjem ročištu je zaključena glavna rasprava a u roku od 30 dana biće doneta međupresuda po pitanju pravnog osnova za naš tužbeni zahtev ili će u suprotnom biti doneta kompletna presuda po tužbenom zahtevu. Bez obzira na odluku-rešenje koje će biti doneto u datom roku , za očekivati je da ce konačna odluka po našem tužbenom zahtevu biti doneta na Apelacionom sudu u BEG.
O donetoj odluci - rešenju pravovremeno ćemo obavestiti sve članove našeg Udruženja.

Vaš, UPRAVNI ODBOR Uđruženja,  

VESTI-28.jan 2020.

28.jan2020. održan je sastanak UPRAVNOG ODBORA Udruženja.

Razmotrena su sledeća pitanja:

-priprema za predstojeće ročište po našoj tužbi za 06.feb20.
-finansijska situacija Uđruzenja sa apelom da se što pre izmire obaveze plaćanja članarine za prethodni period jer od toga zavisi i naša mogućnost efikasne sudske zaštite.
U narednom periodu daćemo pregled članova Udruženja koji nisu izmirili svoje obaveze plaćanja članarine.

Vaš Upravni odbor Udruženja  

31.12.2019.
SREĆNI NOVOGODIŠNJI PRAZNICI !!

Svim članovima udruženja, čestitamo novogodišnje praznike
sa najboljim željama u 2020. godini !

VAŠ UPRAVNI ODBOR Udruženja  

VESTI 9. NOV 2019.
VAŽNO VAŽNO !

Petog novembra 2019. sa početkom u 13,00 časova, održano je pripremno ročište u Privrednom sudu u BEG po našoj tužbi protiv Vlade RS i Air Serbia ad. Na ovom ročištu je sudija pomenula predlog da se prvo ide na rešenje prethodnog pravnog pitanja- pravnog osnova za tužbeni zahtev UMA Beg. Medjutim, na zahtev tuženih da se još jednom prečisti spisak tuzilaca, sudija je donela odluku - rešenje da se da naknadni rok tuziocima od 15 dana da prečiste listu tužilaca i da tako prečišćenu listu dostave sudu u roku od 15 dana.
Novo pripremno ročište je zakazano za 06.Feb 20 u 9,40 u privrednom sudu u Beg.

VAŠ UPARAVNI ODBOR UDRUŽENJA  

VESTI 10.jul 2019.
VAŽNO VAŽNO !

Obaveštavamo sve članove udruženja da je 4. jula 2019. u 11:00LT održano pripremno ročište 
u Privrednom Sudu u Beogradu po našoj tužbi. Na ročištu je uručen prispeli podnesak
tužilaca tuženoj strani na izjašnjenje. 

Sledeće ročište zakazano je za 5. novembar 2019. u 11:00.

VAŠ UPARAVNI ODBOR UDRUŽENJA

 
Vesti 2.6.2019
VAŽNA INFO !!!

Obaveštavamo sve članove Udruženja da se sve potrebne informacije o Udruženju
(članstvo, plaćanje članarine, info o sudskom sporu, itd) mogu dobiti u prostorijama
u ulici Vojislava Ilića 25, ponedeljkom (u mesto do sada utorkom) i četvrtkom
od 11:00 do 13:00h na ovaj telefon: 011/2400729
ili posetom u prostorijama.

VAŠ UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA  

Vesti 18.mart 2019
VAŽNO VAŽNO !


1/  16.MAR2019. u Uzun Mirkovoj   ulici broj 4, od 11,00LT, održana je Skupština  UMA Jat Airways a.d./Aìr Serbia a.d.
Dnevni red Skupstine:
a/ INFO o drugostepenoj presudi-odluci Apelacionog suda kojom je prihvaćena naša žalba na prvostepenu presudu.
b/ Razno: mere za rešenje problema neažurnog plaćanja članarine  UMA od strane članova Udruženja - učesnika u sudskom sporu.

2/ Info o sudskom ročištu pred Privrednim sudom u Beogradu, održanom 27.MAR2019. u  12,00lt.
Zastupnici tuženih: Vlade RS i Air Serbia,prezentirali su na ročištu podneske vezane za odluku apelacionog suda i naš prethodni
podnesak  ranije dostavljen sudu. Sud nam je dao rok od 15 dana za izjašnjenje po ovim podnescima.
Sledeće ročište je zakazano za 04.jul 2019 u 11,00 lt.

MAR 2019.

Upravni Odbor  Udruženja, 

VESTI 3.mart 2019
Vazna info

Obaveštavamo sve članove Udruženja da će se 16. Mar 19. Održati vanredna sednica Skupštine Udruženja
u Uzun mirkovoj ulici sa početkom u 11,00 casova.

Predloženi dnevni red :

1.razmatranje drugostepene presude apelacionog suda,
2.razno

Upravni odbor Udruženja.

 
VESTI 14.jan 2019.

VAŽNO-VAŽNO-VAŽNO

1//  Obaveštenje za sve članove UMA Jat ad/Air Serbia ad:

Obavešteni smo od našeg advokata da je drugostepeni organ - APELACIONI SUD 31.dec 2018. DONEO ODLUKU - PRESUDU, KOJOM SE UKIDA PRVOSTEPENA PRESUDA PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU A U SPORU ČLANOVA UMA JAT ad/ AIRSERBIA ad PROTIV VLADE RS / AIR SERBIA ad I OVAJ PREDMET VRAĆA PRIVREDNOM SUDU U BEOGRADU NA PONOVNO ODLUČIVANJE - SUĐENJE !
Po prijemu pismenog otpravka ove odluke-presude biće održan sastanak UO  UMA i zakazan  sastanak Skupštine  UMA o čemu   će  svi članovi  biti obavešteni

2/ Ponovo apelujemo na sve članove UMA da izmire  svoje obaveze plaćanja članarine za 2017/18/19.god. jer u  suprotnom neće  moći   učestvovati u sudskom sporu preko UMA.

UPRAVNI ODBOR  Udruženja

 
VESTI 27.dec 2018.

Važno obaveštenje

Zaključci sa sastanka UO UMA Jat ad/Air Serbia ad održanog 25. dec 18.

Na sastanku UO UMA Jat-a razmatrani su zaključci sa sastanka godišnje Skupštine UMA održane 15.dec18. Dnevni red skupštine:
1/izbor radnog predsedništva skupštine
2/Izveštaj o radu UO UMA Jat
3/razno :
-info o stanju sudskog spora,
-problem neplaćanja članarine udruženja,
-potreba za boljim informisanjem članova UMA

Na Skupštini je izneta info o stanju sudskog spora pred apelacionim sudom uz konstataciju da postoje određene indicije o pozitivnom ishodu spora pred apelacionim sudom. Po dobijanju odluke apelacionog suda biće zakazana vanredna skupština UMA Jat.
Problem neplaćanja članarine za 2017/18. godinu nalaže preduzimanje mera shodno Statutu UMA. U tome smislu će statutarne mere biti primenjene u drugoj polovini Januara '19. sa dodatnim rokom plaćanja zaostale članarine do 28.FEB19. Posle toga roka neplatiše će biti isključeni iz UMA a shodno tome neće učestvovati dalje u sudskom sporu posle odluke apelacionog suda . Članovi Uma mogu dobiti info u vezi plaćanja članarine na tel 011 2400729 ili na e-mail adresu: umajatrs@gmail.com.
Na sastanku UO UMA zaključeno je takođe da će u narednom periodu biti poboljšano međusobno informisanje članova UMA.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Udruženja

Radisav Milanović  

VESTI 26.11.2018.

Obaveštavamo sve članove UMA i širu javnost da će se 15.dec 2018. godine sa početkom u 11,00 l.t. u Uzun Mirkovoj broi 4/l, održati godišnja skupština UMA za koju je preliminarno određen sledeći dnevni red:
1/ Izbor radnog predsedništva ,
2/ Izveštaj o radu UO UMA  za period  28.jan 2017- 15.dec 2018.
3/ Razno,

Predsednik
UO  Udruženja

Radislav Milanović

VESTI 15.06.2018.
Važno-važno-važno,

Obaveštenje/15.jun2018.

1/ Obaveštavamo sve članove Udruženja da je 14.jun18. održan sastanak UO Udruženja na kome je razmotrena sveukupna situacija sa našom tužbom.
Konstatovano je da je drugostepeni postupak pred apelacionim sudom još u toku i prema nepotvrđenim informacijama odluku možemo očekivati u narednih šest meseci.
Shodno ishodu postupka pred apelacionim sudom daljni postupak će biti pred privrednim ili vrhovnim kasacionim  sudom.
Na ovome sastanku je preliminarno razmotrena i mogućnost obraćanja evropskom komitetu za ljudska prava iz Strazbura i pre okončanja sudskog postupka u našoj zemlji. Pošto se radi o nesudskoj evropskoj instanci, zadužili smo našeg advokata da detaljnije snimi tu mogućnost i da nas informiše u roku od 14 dana o svim aspektima takvog mogućeg postupka. Shodno tome će UO zauzeti opredeljeni stav po ovome pitanju.

2/ Na sastanku je sagledana i sveukupna finansijska situacija po pitanju plaćanja članarine za 2018. godinu a na bazi detaljnog izveštaja naše banke  i konstatovano je da nedozvoljivo veliki broj članova Udruženja nije izmirio svoju statutarnu obavezu plaćanja članarine.
UO je zauzeo stav da u narednih 14 dana   svi treba da izmire svoju obavezu plaćanja članarine u suprotnom njihove tužbe će biti povučene- izuzete iz daljnjeg postupka pred našim  i/ili inostranim sudskim instancama.
Ponovo dajemo korisne info radi što lakšeg plaćanja članarine- naš račun kod komerc. banke u Beg je  205-217658-21   a telefon za dobijanje svih info   u Vojislava Ilića 25. je: 011-2400729, četvrtkom od 11,00-13,00.

Vaš ,

Upravni  Odbor  Udruženja

VESTI 24.03.2018.

Upravni odbor UMA Jat ad/Air Serbia ad održao je 22.marta 2018. sastanak na kome su usvojeni sledeći zaključci:

- Konstatovano je da je sudski  spor pred apelacionim  sudom još uvek u toku a  donošenje drugostepene presude
 očekuje se do kraja aprila ove godine. Zavisno od ishoda našeg spora Udruženje će preduzeti sve potrebne mere 
 o čemu će naši članovi Udruženja i javnost biti pravovremeno obavešteni.
- UO Udruženja je razmotrio i pitanje nedovoljnog odaziva članova Udruženja po pitanju plaćanja članarine za 2018.godinu.
  Ponovo apelujemo  na  sve članove Udruženja a posebno na podnosioce tužbe preko Udruženja da hitno izmire svoju 
  obavezu placanja clanarine za 2018. godinu kako ne bismo došli u situciju da zbog nedovoljnog priliva sredstava ne mozemo
  sprovoditi sve raspoložive mere za udovoljenje našem tužbenom zahtevu.
 Takođe podsećamo naše članove Udruženja da je plaćanje članarine i statutarna obaveza članova kojima u suprotnom prestaje
 članstvo u Udruženju a samim tim i mogućnost učesća u grupnoj tužbi preko Udruženja.

Vaš

UPRAVNI ODBOR 

VESTI 17.01.2018.

Važno-Važno-Važno

1/ UO  Udruženja obaveštava sve članove da je postupak po našoj žalbi još uvek u toku.
Očekujemo da će odluka biti doneta do kraja aprila ove godine (2018.).
Shodno odluci koja će biti doneta biće zakazana i skupština Udtuzenja.

2/ UO Udruženja apeluje na sve članove Udruženja a posebno na one koji su u sudskom postupku preko
 Udruženja da što pre izmire obavezu uplate članarine za 2018.godinu. Radi olakšanja uplate članarine dajemo
 elemente/rubrike koje trebate popuniti kod NALOGA ZA UPLATU.

Uplata se vrsi kod Komercijalne banke Beograd.

- u rubrici UPLATILAC: staviti ime/prezime sa adresom i tel. uplatioca.
- u rubriku SVRHA UPLATE: staviti: članarina za 2018.godinu.
- u rubriku PRIMALAC staviti UMA JAT/AIR SERBIA ad,
- Valuta:RSD
- IZNOS: 1000,00
- RACUN PRIMAOCA: 205-217658-21

Uplata članarine je od posebnog značaja za Udruženje kako bi smo bili u stanju da izvršavamo sve finansijske
obaveze a posebno one vezane za sudski postupak koji je u toku.

Svim članovima Udruženja želimo mnogo zdravlja i raspoloženja u Novoj 2018.godini.

Vaš  UO Udruženja

Vesti 27. SEP 2017.

Važno važno važno !

Zaključci  sa sastanka UO Udruženja održanog 26.sep17.

1/ Dokumentacija za formiranje nove grupe tužbi neće se primati do donošenja drugostepene presude u postupku koji je u toku pred apelacionim sudom. Zavisno od presude apelacionog suda, koju očekujemo za 6-9 meseci biće odgovarajuće postupljeno i po pitanju eventualnog formiranja nove grupe tužbi.

2/ Razmotrena je i ukupna sudska procedura po našem zahtevu / tužbama, i konstatovano je da smo sada u drugostepenom postupku pred apelacionim sudom  a mogući su još i postupci u trećem stepenu pred Vrhovnim kasacionim sudom i postupak u poslednjoj instanci pred Ustavnim sudom R.Srbije. Posle ove, sledeća instanca je van sudske regulative R.Srbije a pred odgovarajućim sudom u Strazburu.

3/ UO Udruženja poziva sve svoje članove da što pre izmire svoje obaveze po pitanju članarine za tekuću godinu jer su nam neophodna sredstva za pokriće svih dosadašnjih i budućih sudskih troškova.

4/ UMA JAT/AIR SERBIA ostaje i dalje otvoreno za prijem novih članova shodno svome Statutu i ranijim odlukama.

Vaš,

Upravni Odbor Udruženja,

Vesti 04. JUL 2017.

Važno važno važno !

Radi mogućnosti i detaljnijeg uvida u relevantnu sudsku dokumentaciju 
u prilogu je komlpetna sudska presuda i naša žalba na  istu.
Tekst presude i žalbe može se skinuti u pdf formatu u poglavlju DOKUMENTI već od sada.
Čitanje je moguće nakon download-a i klikom na dugme PDF. 
Vaš,


UPRAVNI  ODBOR  Udruženja,


VESTI 21.JUN 2017.
Važno važno važno !

Dodatne info u vezi presude privrednog suda kojom je odbijen naš tužbeni zahtev:

1/ Presuda  je doneta formalno-pravno 04.MAJ17. kada je završena glavna rasprava.
    Ista presuda je nama uručena 15.juna 2017.
2/ U presudi stoji da se odbija tužbeni zahtev tužilaca kojim su tražili da se obavežu
    tuženi  Vlada Republike Srbije i Air Serbia a.d.Beograd, da solidarno isplate tužiocima tražene iznose.
3/ Navode se tužbe koje su povučene zbog mobinga Air Serbia-e, total - 18 tužbi.
4/ Obaveza tužilaca-nas na plaćanje troškova parničnog postupka prema prvo i drugotuženom.
    Ovi troškovi se plaćaju po donošenju  konačne - izvršne presude.
5/ Odbijajuća   presuda se zasniva po oceni suda na činjenici da nije  izvršena privatizacija Air Serbia.
6/ Naše Udruženje će u zakonskom roku podneti žalbu privrednom apelacionom sudu u Beogradu.
7/ Zavisno od ishoda postupka po našoj žalbi, nama ostaju još mogući postupci pred 
   Vrhovnim kasacionim sudom/revizija, Ustavnim sudom i pred sudom u  Strazburu.
8/ Kako ćemo i u narednom periodu imati plaćanje raznih sudskih troškova, to molimo
   sve naše članove Udruženja da što pre izmire obavezu plaćanja članarine za ovu godinu.

Vaš,

UPRAVNI  ODBOR  Udruženja,

 
VESTI 18. JUN 2017.
Važno važno važno !

1/ Obaveštavamo sve članove Udruženja u čije ime je Udruženje podnelo tužbe privrednom
sudu u BEG, da je doneta prvostepena presuda kojom je odbijen naš tužbeni zahtev.
2/ U zakonskom roku od 15 dana Udruženje će preko našega advokata podneti žalbu višem sudu za preispitivanje prvostepene presude.

Vaš,
UPRAVNI ODBOR Udruženja  

Vesti/ 04. MAJ2017.

Važno Važno Važno !

Dajemo skraćene info o odlukama donetim na ročištu održanom 04.maja 2017:

1/ Sud je doneo rešenje o prihvatanju predloga tužilaca u postupku da se lista tužilaca prve i druge grupe
   tužbi proširi i sa listom svih tužilaca iz treće grupe tužbi jer se radi o potpuno istovetnom tužbenom 
   zahtevu a postiže se ušteda na troškovima i vremenu trajanja sudskog postupka.
2/ Uz saglasnost svih strana u postupku sud je doneo rešenje o otvaranju glavnog pretresa  na današnjem ročištu.
3/ Sud je takođe doneo i rešenje o izvođenju svih potrebnih i predloženih dokaza.
4/ Po okončanju dokaznog postupka, sud je doneo rešenje o okončanju glavnog pretresa.
5/ Sudska presuda ili međupresuda bice doneta u zakonskom roku od 30 dana.  

Molomo ponovo sve članove Udruženja da što pre izmire svoju obavezu, uplate članarinu za 2017.godinu.

Vaš,

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA,

VESTI 9.APR2017.

Važno važno važno

1/ Obaveštavamo  sve članove Udruženja da je 05.APR17. održano ročište pred ptivrednim sudom te da je doneto rešenje o odlaganju ročišta za 04.MAJ17. Ovakvo rešenje o odlaganju ročišta je doneto zbog protivljenja AIR SERBIA ad da se spoji i treća grupa tužbi koje su podnete sudu 23.MAR17. sa prethodno već spojene dve grupe tužbi.

Vaš,
UPRAVNI  ODBOR  UDRUŽENJA


VESTI 29.MART 2017.

Važno-važno-važno

1/Obaveštavamo članove udruženja da je uspešno završeno formiranje treće grupe tužbi.
Tužbe iz ove treće grupe predate su privrednom sudu u Beg  23.MAR2017.godine.
Ukupno je podneto 175 tuzbi.

2/Formiranje četvrte grupe tužbi počeće u SEP17. o čemu
će članovi Udruženja biti blagovremeno informisani preko ovoga web/site-a.


VAŠ

UPRAVNI  ODBOR  UDRUŽENJA


VESTI / 21. februar 2017.
VAŽNO VAŽNO VAŽNO !

1/ Shodno  zaključku iz  Izveštaja o radu Nadzornog odbora, sa Godišnje skupštine Udruženja, održane
 28.JAN17, dajemo relevantne podatke o Firmi/Agenciji koja vodi  za nas knjigovodstvene poslove/usluge ;           
AURORA-KNJIGOVODSTVO, Beograd,Savski venac.

2/ Obaveštavamo sve zainteresovane i članove Udruženja da je krajnji rok za podnošenje dokumentacije za
 treću grupu tužbi 28.FEB2017. Posle ovoga roka dokumentacija za tužbe neće se primati.

3/ Danas, 21.FEB17. održano je najavljeno ročište za prvu grupu tužbi, na kome su donete sledeće odluke/zakljucci;
   - izvršeno je spajanje postupaka za prvu i drugu grupu tužbi,
   - sledeće ročište zakazano je za 05.APR 2017.
   - stornirano prvobitno zakazano ročište za 28. FEB17. za drugu grupu tužbi,
   - izvršeno povlačenje odredjenog broja tužbi radnika Air Serbia a.d.
   - strankama u postupku uručeni u medjuvremenu prispeli podnesci vezani za tužbu.


VAŠ 
UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA,

VESTI 07. FEBRUAR 2017.
Važno Važno Važno !

Zapisnik i zaključci Skupštine Udruženja 

ZAPISNIK
SA GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUŽENJA MALIH
AKCIONARA JAT AIRWAYS AD / AIR SERBIA AD

Skupština akcionara održana je 28.1.2017. u prostorijama Mašinskog fakulteta u Beogradu
sa početkom u 12:00 a završena je u 14:00 h.
Skupštini je prisustvovalo 99 članova Udruženja, pa je zato za potrebe kvoruma Udruženja
primenjen član 9 Statuta Udruženja.

DNEVNI RED:
1. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA
    U Radno predsedništvo izabrani su: Radislav Milanović, predsednik UO
    Članovi UO: Olivera Đukanović, Nedeljko Srdić, zamenik, Zoran Simonović, Slobodan Pejić,
    i Miloš Đorđević. Na predlog Upravnog odbora kooptiran je novi član Slavoljub Čeh umesto
   Tomislava Kruševca.
    Zapisničar : Slavica Rudaković
    Overači zapisnika : Jovo Simišić i Gmitar Dugalić
2. IZVEŠTAJ  O  RADU  UPRAVNOG  ODBORA  UDRUŽENJA  ZA PERIOD     24.DEC 2015.  -  28.JAN 2017.
    Izveštaj  podneo Radislav Milanović,  predsednik  Upravnog odbora  Udruženja  (Prilog: Izveštaj o radu).
    i  usvojen  sa  jednim glasom protiv  ( Zoran  Knežević ) .  Sastavni deo Izveštaja čini još  i 
    IZVEŠTAJ  NADZORNOG  ODBORA  O FINANSIJSKO MATERIJALNOM   POSLOVANJU  UDRUŽENJA .
    Podnosilac:  Aleksandar Šćepanović,  presednik Nadzornog odbora.   (Prilog: Izveštaj Nadzornog odbora)
    U prikazivanju izveštaja o MFP konstatovano je da izveštaj treba dopuniti sa punom specifikacijom troškova
    koji nisu pomenuti u izveštaju. Članovi Udruženja tražili su da se objavi ime kuće koja radi knjigovostvene 
    usluge  što će i  biti objavljeno na sajtu Udruženja. U  okviru ove tačke dnevnog reda, pročitano je pismo upućeno
    generalnom direktoru Air Serbia a.d. poslato 19. januara 2017. kao reakcija na pojavu mobinga koji se sprovodi 
    prema članovima Udruženja a zaposlenih u Air Serbia a.d. Pismo slične sadržine upućeno je dnevnim novinama
    Politika, Danas i Blic. ( Prilog: Pisma upućena Air Serbia i dnevnim medijima ). Tim povodom članovi Udruženja
    tražili su i da se pripremi konferencija za štampu kai i da se kontaktira Info Balkan radi informacije o mobingu
    prema našim članovima.
3. RAZNO
3.1 Pod ovom tačkom dnevnog reda našla su se određena pitanja i sugestije vezano za: 
    izbor advokatske kancelarije,
    troškove advokata - po pravilniku ( sudskom tariferu ),
    nastupu u medijima,
    radikalizaciji procesa i drugim pitanjima odvijanja sudskog procesa.
3.2 Služba keteringa, čiji status nije regulisan kao i ostali bivši radnici JAT-a koji nemaju potvrdu Agencije za
    privatizaciju biće tretirani shodno utvrđenoj proceduri Udruženja, predviđenoj planom rada za 2017. godinu.

3.3 U vezi sa trajanjem sudskog procesa, konstatovano je da proces ima svoju vremensku dimenziju i ne
    mogu se vršiti procene dužine trajanja sudskog postupka. Zbog toga je neophodno da članovi udruženja
    redovno izmiruju svoju članarinu za 2017. g. radi obezbeđenja potrebnih sredstava za troškove suđenja.

U Beogradu 28.1. 2017      
Zapisničar :              Slavica Rudaković
Overači zapisnika :  Jovo Simišić, Gmitar Dugalić

 
Udruženje malih akcionara JAT Airways a.d./Air Serbia a.d.
Upravni  Odbor  Udruženja.
Beograd, 28.JAN2017.


IZVEŠTAJ  O RADU UPRAVNOG  ODBORA  UDRUŽENJA  ZA PERIOD
                                    24.DEC2015. – 28.JAN2017.

Rešenjem Agencije za privredne registre/APR, Rep.Srbije,broj BY469/2015.od 29.JAN2015.usvojena je registraciona
 prijava osnivanja Udruženja malih akcionara  JAT Airways a.d./Air Serbia a.d.sa sedištem u Beogradu,Uzun Mirkova 4/I.
Matični broj Udruženja je :28163576,
PIB Udruženja je:108840096,
Datum osnivanja Udruženja je 04.DEC2014.
Šifra delatnosti Udruženja je 9499 – delatnost  ostalih organizacija na bazi učlanjenja.
Kao zastupnici Udruženja registrovani su:   Radislav Milanović,  predsednik Upravnog Odbora Udruženja   i   Nedeljko  Srdić,
zamenik predsednika UO Udruženja. Udruženje je registrovano kao neprofitabilna asocijacija  na neograničeno vreme trajanja.
Udruženje ima otvoren dinarski račun za platni promet  broj: 205-217658-21 kod Komercijalne banke a.d. Beograd, Svetoga Save broj 14.
Udruzenje ima svoj web site:www.umajat rs. i e/m adresu : umajatrs@gmail.com.
Osnivačka skupstina Udruženja održana je 04.DEC2014. na kojoj su usvojeni:osnivački akt Udruženja, Statut Udruženja, izabrani Upravni i Nadzorni odbori Udruženja, lica za zastupanje Udruženja kao i blagajnik Udruženja.
Upravni odbor ima 7 članova i to su: Radislav Milanović, predsednik, Nedeljko  Srdić, zamenik, Olivera Đukanović, član, Slobodan Pejić, član, Zoran Simonović, član, Miloš Đorđević, član  i  Slavoljub Čeh, član.
Nadzorni odbor Udruženja: Aleksandar Šćepanović, predsednik, Tomislav Justić, član, Zdravko Prodanović, član.
Blagajnik Udruženja je Snežana Petrović.

Udruženje sada ima cca  1300 članova što u odnosu na broj članova iz kraja 2015. godine/cca 450 članova/ predstavlja impozantan rast za proteklih 12 meseci.
Godišnja članarina je ostala nepromenjena - 1000 RSD.
Detaljniji pregled materijalno-finansijskog poslovanja je dat u Izveštaju o radu Nadzornog odbora koji je sastavni deo ovoga Izveštaja o radu UO Udruženja.

Shodno čl.1, Statuta Udruženja, isto je određeno kao dobrovoljno, nevladino i neprofitabilno udruženje u oblasti akcionarstva u vazdušnom saobraćaju, osnovano na neodređeno vreme a radi ostvarivanja ciljeva svojih članova koji nisu zabranjeni ustavom ili zakonom a definisani su nasim Statutom.
Ciljevi Udruženja regulisani su Statutom Udruženja i oni su:
-    zaštita prava zaposlenih, bivših zaposlenih i penzionera, vlasnika akcija A.D.JATAirways/Air Serbia a.d.
-    jedinstven i organizovan nastup u ostvarivanju i zaštiti stečenih prava po osnovu rada malih akcionara,
-    pružanje svih vrsta pomoći malim akcionarima i članovima njihovih porodica u cilju ostvarivanja i zaštite njihovih prava u okviru realnih mogućnosti Udruženja,
-    što brže omasovljavanje Udruženja sa novim članovima ,
-    obezbeđivanje potrebnih finansijskih sredstava radi mogućnosti ostvarivanja zaštite malih akcionara – članova Udruženja.
Osnovni i naj važniji zadatak Udruženja, zbog koga je i osnovano, je da izdejstvuje kod nadležnog organa uprave R.Srbije – Ministarstva  privrede, da se sprovede dodela pripadajućih iznosa akcija i/ili adekvatne novčane nadoknade svim radnicima, sadašnjim i bivšim, kao i penzionerima, imaocima POTVRDA o upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih, izdatih od Agencije za privatizaciju  R.Srbije, a u svemu shodno Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije/ Sl.Glasnik RS,broj 123/2007,30/2010,115/2014.
Na ovome zadatku Udruženje je intenzivno radilo tokom 2015.i 2016.godine. U tu svrhu smo u ovome periodu imali potrebnu komunikaciju sa organima uprave RS, Agencijom za privatizaciju, Ministarstvom privrede, Generalnim sekretarijatom Vlade RS, Kabinetom predsednika vlade. Sa našim problemom smo upoznali i Zaštitnika prava građana R.Srbije.
Agencija za privatizaciju R.Srbije kao i Ministarstvo privrede, kroz ovu komunikaciju, nisu osporavali zakonski osnov našeg zahteva , ali Ministarstvo privrede još uvek nije dalo potrebne instrukcije Agenciji za privatizaciju za postupanje po našem zahtevu – odnosno dodeli pripadajućih akcija i/ili novčane nadoknade .

Kako je svaki zakonski i drugi vremenski rok za postupanje po nasem zahtevu visestruko istekao, Udruženje je pristupilo korišćenju drugog preostalog načina kroz sudsku zaštitu-spor pred privrednim sudom u Beogradu. Za prvotuženog je naznačena Vlada RS a za drugo tuženog Air Serbia a.d.
Pre sudskog spora, Vlada RS-Ministarstvo privrede se oglušilo i na pismenu preporuku Zaštitnika prava građana da dostavi potrebne instrukcije Agenciji za privatizaciju R.Srbije a u cilju postupanja po našem zahtevu shodno zakonskoj regulativi i izdatim POTVRDAMA od strane same Agencije za privatizaciju 
U cilju vođenja sudskog spora  Udruženje je angažovalo advokatsku kuću Hinić-Pavić iz Beograda.
Prva grupa tužbi /812 tužbi/ podnete su privrednom sudu u Beogradu 11.APR2016. Po ovoj prvoj grupi tužbi održana su dva pripremna ročišta 27.SEP16. i 08.DEC16.
U međuvremenu je formirana i druga grupa tužbi / 357 tužbi / koja je podneta sudu 10.AUG16. Po ovoj drugoj grupi tužbi održano je prvo pripremno ročište 15.DEC16.
Kako je i dalje postojalo interesovanje kod članova Udruženja, pristupilo se formiranju i treće grupe tužbi / cca 100 tužbi / koje će biti podnete sudu u prvoj polovini FEB17.

Pravno-tehnički, sudski proces pred privrednim sudom u Beogradu  ide za sada uobičajenim tokom. U svim, do sada podnetim pismenim podnescima /tužbe i izjašnjavanja i odgovori na tužbu/ prvi i drugo optuzeni/ vlada R.Srbije i Air Serbia a.d./ odbijaju naš tužbeni zahtev sa pravno neutemeljenom argumentacijom baziranoj uglavnom na njihovim tvrdnjama da još uvek nije izvršena privatizacija  Air Serbia a.d. te da je shodno tome naš zahtev neosnovan i preuranjen.
Međutim na sajtu Centralnog registra za hartije od vrednosti može se videti da je od 31.07.2014. Etihad Airways iz UAE vlasnik 49% akcija Air Serbia a.d./3354050 akcija/.
Sa druge strane shodno Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu, samo sticanje i dodela akcija malim akcionarima se vrši pre postupka privatizacije. Naša Vlada je trebala postupiti shodno ovome zakonu do kraja 2008. godine kada su izdate POTVRDE od strane Agencije za privatizaciju. Pošto Vlada nije postupila shodno svojoj zakonskoj regulativi - nije dodelila akcije radnicima i penzionerima JATa, sada kada je izvršena privatizacija i akcije kroz dokapitalizaciju prodate Etihad Airways-u u visini od 49% ,Vladi jedino preostaje da primeni zakon kroz isplatu po 200 EUR u dinarskoj protivuvrednosti imaocima POTVRDA za svaku godinu navrsenog radnog staza u JAT u.
U nastavku sudskog postupka moze se očekivati spajanje postupaka po prvoj i drugoj grupi tužbi a kako je to i predloženo na ročištu druge grupe tužbi održanom 15.DEC16.
Novo ročište za prvu grupu tužbi zakazano je za 21.FEB17. a za drugu grupu za 28.FEB17.
Za očekivati je da će posle 28.FEB17. već doći do spajanja postupka po ove dve grupe tužbi. Očekujemo da će sud isto postupiti i sa trećom grupom tužbi. Uz sudski spor koji je nama nametnut pasivnim ponasanjem i na kraju odbijanjem našeg zahteva od strane vlade R.Srbije, mi i dalje ostajemo posvećeni i spremni na dijalog i vansudsko poravnanje koje bi obema stranama donelo uštedu na vremenu i nepotrebnim sudskim i drugim troškovima, tim više jer je naš slučaj pravno čist i jednostavan. Isto tako se nadamo, da ako se ne prihvati vansudsko poravnanje, da će postupak i udovoljenje po našem zahtevu, biti okončan pred našim pravosudnim organima u zemlji.

PLAN  RADA I ZADACI  UDRUŽENJA  ZA 2017. GODINU

-    dodela pripadajućih akcija i/ili adekvatne novčane nadoknade svim imaocima POTVRDA izdatih od Agencije za privatizaciju, ostaje i dalje osnovni i naj važniji zadatak Udruženja.
-    Udruženje je utvrdilo PROCEDURU po kojoj će postupati radi zaštite interesa radnika i penzionera koji iz raznih razloga nisu dobili POTVRDU i ako imaju radni staz u JATu. Koordinator za postupanje po ovoj PROCEDURI je Slobodan Pejić, član UO Udruženja.     O ovome smo već inicijalno obavestili sve članove Udruženja preko našeg web site-a.
-    Zaštita naših članova koji rade u Air Serbia a.d. a kojima se preti otkazima ukoliko ne povuku tužbe, postaje za nas novo polje angažovanja u narednom periodu.
-    Daljnje omasovljenje članstva Udruženja je i dalje od izuzetnog značaja za sveukupni efikasan rad Udruženja.
-    Molimo sve postojeće i nove članove Udruženja da blagovremeno regulišu članarinu za 2017.godinu.

P R E D S E D N I K
Upravnog  Odbora  Udruženja

Radislav Milanović


 

Udruženje  malih akcionara JAT Airways a.d./
Air  Serbia a.d, Uzun Mirkova 4/I,Beograd,
Beograd, 19.JAN2017.


Air  Serbia a.d.
Jurija Gagarina 12.Novi Beograd,

Attn: Dane Kondić,Gen. Direktor,CEO, cpy: Siniša Mali, predsednik NO,

Re - zaštita prava zaposlenih malih akcionara  u Air Serbia a.d. od mobinga,

Poštovani gospodine Kondić, 

Udruženje malih akcionara JAT Airways a.d./Air Serbia a.d. je usmeno informisano od svojih članova – malih akcionara zaposlenih u Air Serbia a.d., da se prema njima sprovodi grubi oblik mobinga tako što im se preti otkazima ukoliko ne povuku tužbe pred privrednim sudom u Beogradu,  podnete preko našeg Udruženja radi ostvarivanja dodele besplatnih akcija i/ili novčane nadoknade garantovanih Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije /Sl.Glasnik RS,broj 123/2007,115/2014.

Radi Vaše informisanosti, naše Udruženje je osnovano 04.DEC2014. rešenjem Agencije za privredne registre/APR,R.Srbije u oblasti akcionarstva u vazdušnom saobraćaju.
Matični broj Udruženja je 28163576,PIB108840096.
Zastupnici Udruženja su: Radislav Milanović,predsednik upravnog odbora Udruženja i Nedeljko Srdić,zamenik.
Shodno svome STATUTU,osnovni ciljevi Udruženja su zaštita prava zaposlenih,bivših zaposlenih i penzionera,vlasnika akcija A.D.JAT Airways/Air Serbia a.d.
Želimo takođe da vas obavestimo i uverimo da naše Udruženje-njegovi članovi veoma cene i raduju se uspešnom poslovanju Air Serbia a.d. našeg nacionalnog avioprevozioca. Vidimo da ste na pravom putu dostizanja rezultata i prestiža koji je nekada krasio veliki JAT, kompaniju koja je proslavila našu zemlju i region.
Raduje nas takođe saznanje da Air Serbia a.d. uživa punu podršku naše Vlade i šire kako to i priliči nacionalnom avioprevoziocu. Ova neophodna infrastrukturalna podrška našem nacionalnom avioprevoziocu  će sigurno doprineti boljim rezultatima poslovanja i bržem rastu naše kompanije. Imponuje nam hrabri i verujemo uspešni nastup kroz ulazak našeg prevozioca  u interkontinentalni saobraćaj sa USA/NYC,koji će omogućiti još veće zahvatanje prihoda od direktnih i tranzitnih putnika. Ubeđeni smo da će širenje interkontinentalnog saobraćaja i na druge kontinente i adekvatno pozicioniranje našeg nacionalnog avioprevozioca  u NISU-velikoj regiji na jugu Srbije i šire,doprineti jos boljem statusu, rastu i sveukupnom poslovanju naše kompanije.

Poštovani gospodine Kondić, molimo i vaše lično angažovanje kako bi se ova pojava mobinga-ukoliko je verodostojno prezentirana našem Udruženju, što pre otklonila jer bi u suprotnom mogla prouzrokovati vrlo neželjene negativne efekte po prestiž i ugled naše avokompanije ukoliko bi postala informacija za javnost i sredstva informisanja.
Naše Udruženje Vam stoji na raspolaganju i za eventualni sastanak i razmatranje svih aspekata ove pojave.

Unapred zahvaljujemo na Vašem angazovanju radi eliminisanja ove pojave i srdačno Vas pozdravljamo.
Radislav Milanović, Predsednik UO Udruženja,


Mb/tel. 064 155 2553, e/m,  airnetyu@yahoo.com

VESTI 17. JANUAR 2017.
Važno važno važno !

Obaveštavamo  sve članove  Udruženja da će se skupština Udruženja održati 28.JAN17.
kako je već i objavljeno na ovome website-u. Početak rada skupštine se iz tehničkih razloga
pomera  na 12:00 AM  umesto objavljenih 11:00.
Skupština Udruženja će toga dana raditi od 12:00 do 15:00.

Vaš
Upravni Odbor Udruženja


VESTI 29. DEC 2016.

Važno - važno - važno

1/ Obaveštavamo sve članove Udruženja  da je zbog nesmanjenog interesovanja članova Udruženja
doneta odluka da se produži rok za prijem dokumentacije za treću grupu tužbi do 30.JAN 2017.
Prijem uredne dokumentacije će se vršiti do 30.JAN17. u Voislava Ilica 25 utorkom od 11,00 do 13,00.

2/ Ponovo skrećemo pažnju svim članovima Udruženja da što pre regulišu članarinu za 2017.godinu.
Ovo je izuzetno važno za našu finansijsku sposobnost da možemo na najadekvatniji i najpovoljniji
način da ispratimo sadašnje i sve buduće sudske postupke po našem tužbenom zahtevu.

3/ Obaveštavamo sve članove Udruženja da će se godišnja skupština Udruženja održati 28.JAN17.
u glavnom amfiteatru mašinskog fakulteta sa pocetkom u 11,00.
Sala mašinskog fakulteta se nalazi na adresi Kraljice Marije broj 16.  11120 Beograd.

4/  Koristimo priliku da svim članovima Udruženja čestitamo nastupajuće novogodišnje i božićne praznike.

Vaš, Upravni Odbor  Udruženja

 
VESTI 18. DEC 2016.
Važno-važno-važno-

1/ Obaveštavamo članove Udruženja da je 15.DEC2016. održano prvo pripremno ročiste za drugu grupu tužbi. Kao i kod prve grupe tužbi obe strane su zauzele i potvrdile dijamentralno suprotne pozicije po nasem tužbenom zahtevu. Uz saglasnost obe strana sud je doneo rešenje da se predloži spajanje sudskih postupaka prve i druge grupe tužbi. Sledeće - drugo pripremno ročište za drugu grupu tužbi je zakazano za 28.FEB2017.
Treće, pripremno ročište za prvu grupu tužbi biće održano 21.FEB2017. kada će se odlučiti o predlogu za spajanje postupaka. Očekujemo da će biti doneta pozitivna odluka po predlogu za spajanja sudskih postupaka prve i druge grupe  tužbi.


Vaš,

Upravni Odbor Udruženja,

VESTI 10. DECEMBAR 2016.

Važno - važno - važno -

1/ Obaveštavamo članove Udruženja da je 08.DEC16. održano drugo ročište u Privrednom sudu u Beogradu, za prvu grupu tužbi
Tužilac-članovi Udruženja i tuženi su ostali pri svojim  ranije  iznetim stavovima.  Sud je dao i  jednoj i  drugoj strani dodatni rok da 
prouče novoprimljene dopise od Zaštitnika prava građana i Ministarstva za privredu. Sledeće ročište za ovu-prvu grupu tužbi zakazano
je za 21.FEB2017.

2/ Ročište za drugu grupu tužbi, ostaje prema zakazanom terminu za 15.DEC16.

3/ Podsećamo sve članove Udruženja da blagovremeno počnu sa uplatama članarine za 2017.  u uobičajenom iznosu od 1000 RSD.

4/ Skupština Udruženja će biti održana u januaru 2017. o čemu ćete biti naknadno detaljnije informisani.

Vaš UPRAVNI ODBOR Udruženja

VESTI 3. DECEMBAR 2016.
Važno-važno-važno

1/ Obaveštavamo članove Udruženja da je /29.NOV16/ završen organizovan prijem dokumentacije za treću grupu tužbi. Izuzetno će se moci predati zaostala dokumentacija jos do 14.DEC16. Utorkom i četvrtkom u Vojislava Ilića 25 /od 11:00-13:00/. Dokumentaciju predati Čeh Slavoljubu uz potvrdu o plaćenoj članarini za 2016. i polaganju 1000 RSD u gotovini za sudske troškove.

2/ Obaveštavamo članove Udruženja da je zakazano drugo pripremno ročište /za prvu grupu tuzbi/ za 08.DEC16. Takođe je zakazano i prvo pripremno ročište za drugu grupu tužbi za 15. DEC16. U novo-primljenim podnescima od strane tuženika nema novih momenata jer tuženi /vlada RS i Air Serbia ad/ i dalje osporavaju tužbeni zahtev tužilaca/podnosilaca tuzbi/. O ishodima sa ročišta 08.i 15. DEC16. bićete pravovremeno informisani na ovom website-u.

3/ Obaveštavamo sve bivše radnike JATa koji od Agencije za privatizaciju do sada nisu dobili POTVRDU o upisu u evidenciju, da se prijave kod Pejić Slobodana, člana UO, kako bi mogla biti pokrenuta i sprovedena pravna zaštita njihovih interesa/prava na POTVRDE i akcije. Bivši radnici JATa treba da pripreme potvrdu o radnom stažu u JATu, da uplate članarinu za 2016. i ako bude minimum 50 prijavljenih da polože 1000 RSD u gotovini za sudske troškove. Pre mogućnosti podnošenja tužbi, treba prvo iscrpeti sve mogućnosti dobijanja POTVRDE od Agencije za privatizaciju i Ministra za privredu pri vladi RS. Zainteresovani za ove usluge mogu kontaktirati Udruženje na 011-2400729 i Pejić Slobodana na 064-164976, utorkom i četvrtkom od 11:00 do 13:00.

Vaš UPRAVNI ODBOR Udruženja  
VESTI 25. OKTOBAR 2016.

Važno-važno-važno-važno !
Obaveštavamo sve članove Udruženja malih akcionara  Jat Airways/Air
Serbia ad, da je produžen rok za primanje dokumentacije za treću grupu
tužbi do kraja NOV 2016. Dokumentacija se moze podnositi svakog  utorka
u Uzun Mirkovoj broj 4/I u vremenu od 11,00-13,00.
Vaš
UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

 
VESTI 17. OKTOBAR 2016.

Obaveštavamo sve naše članove da je u današnjem / 17.OCT2016. / izdanju lista
POLITIKA, na strani 14, u rubrici POTROŠAČ, objavljen naš odgovor listu Politika
u podrubrici ISPRAVKA sa naslovom  "Jat nije likvidiran".
Vaš
Upravni Odbor Udruzenja

 
VESTI 12. OKTOBAR 2016.
Predmet: JAT nije likvidiran
UREĐIVAČKA REDAKCIJA
LISTA POLITIKA

Poštovani,
Molimo da  objavite naš odgovor povodom netačnosti i dezinformacija objavljenih u listu Politika od 03.oktobra 2016. godine.


- U dnevnom listu Politika u rubrici POTROŠAČ, 03.oktobra 2016.na strani 12 objavljen je clanak " VEĆINA GRAĐANA PRODALA BESPLATNE AKCIJE " novinara Jelice Antelj i Ivane Albunović, u kome su iznete i odredjene dezinformacije koje se tiču JAT Airways  a.d. sada Air Serbia a.d.
Naime u pomenutom članku se navodi da će građani - radnici i penzioneri JATa   ostati bez akcija  jer je JAT likvidiran. Dalje u istom članku se navodi da je dodela akcija  JATa radnicima i penzionerima bila zakonom inicijalno predviđena ali da zbog likvidacije JATa dodela akcija nije mogla biti realizovana.
Ovakva tvrdnja predstavlja grubu dezinformaciju prema čitaocima Politike i široj javnosti.
Naime, JAT nikada  nije bio likvidiran  vec je samo promenio naziv u Air Serbia a.d. (shodno resenju APRa broj BD 116130/2013 od  29.òktobra 2013.).U pravno-statusnom smislu promena naziva avio kompanije ne proizvodi nikakve posledice i ne utice na pravno-statusni kontinuitet nase avio kompanije.U istoj godini ( 2013.) Izvršena je i privatizacija nase avio kompanije tako što je  Etihad Airways iz UAE postao vlasnik  49% akcija Air Serbia a.d.Privatizacija je izvršena na bazi  međudržavnog sporazuma R.Srbije sa UAE/Etihad  Airways kroz model dokapitalizacije Air Serbia-e a.d.
Međutim, naša vlada-Ministarstvo privrede jos uvek nije izvršilo  podelu akcija i/ili novčane nadoknade radnicima i penzionerima JATa/Air Serbia a.d. a shodno članu 23.stav 4. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju gradjani ostvaruju u postupku privatizacije ( Sl.glasnik RS,broj 123/07,30/10 i 115/2014 ) koji je  stupio na snagu 03.januara 2008.godine.
Agencija za privatizaciju- pri vladi R.Srbije,koja je izdala pravno valjane POTVRDE o upisu radnika i penzionera JATa u evidenciju za izdavanje akcija istima, u vise navrata je tražila od Ministarstva privrede-nadležnog organa vlade R.S. da  joj dostavi potrebno uputsvo za tehnicko sprovođenje ove  zakonske obaveze koja nije sprovedena jos od 2008. godine kada je usvojen zakon  na kome se ona i bazira.
U međuvremenu je formirano Udruženje malih akcionara Jat Airways ad./Air Serbia ad.koje je u više navrata bezuspešno pokusalo kod vlade RS-Ministarstvo privrede, da izdejstvuje izvršenje ove zakonske obaveze o  dodeli akcija radnicima i penzionerima Jat Airways ad./Air Serbia ad.
Na kraju, naše Udruženje malih akcionara je bilo prinuđeno da uključi i sudsku zaštitu za ostvarenje svojih prava na besplatne akcije JATa a shodno izričitoj i preciznoj zakonskoj regulativi iz gore pomenutog i citiranog zakona.
Do sada je gotovo 1200 radnika i penzionera JATa pokrenulo sudski spor pred privrednim sudom u Beogradu.
Uskoro će i nova grupa tužbi biti predata ovome sudu a sve radi zaštite interesa radnika i penzionera JATa po ovome pitanju.
Smatramo da jos uvek nije kasno da vlada  RS reaguje te da izvrši svoju zakonsku obavezu prema radnicima i penzionerima JATa i time liši jednu i drugu stranu sudskih troskova  i gubljenja vremena po sudovima.

UPRAVNI ODBOR
UDRUŽENJA MALIH AKCIONARA JAT/AIR SERBIA AD.

VESTI 29. SEPTEMBAR 2016.
Važno obaveštenje:

1/  Shodno  našoj   najavi u  Vestima od 29. juna  2016. Održano je  27. septembra 2016. prvo pripremno ročiste
 po našoj tužbi  u  postupku  koji se vodi pred Privrednim sudom u Beogradu protiv prvooptuzenog: 
Rep.Srbija/Vlada  Rep.Srbije, i drugo-optuženog - Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj  Air Serbia Beograd.
Na ovome ročištu obe strane su dale izjave da ostaju kod tužbe i postavljenog tužbenog zahteva odnosno po svim
navodima prezentiranim sudu u svojim podnescima prispelim do 27.septembra. Na kraju ovoga prvog pripremnog 
ročišta,  Sud  je doneo Rešenje da zatrazi od  Zaštitnika građana Republike Srbije i Ministarstva privrede RS da ga
izveste da li je Ministarstvo privrede postupilo po preporuci Zaštitnika građana br.6-34-2744/15 del.broj 14409 od 15.
aprila 2016. Po prijemu traženog, Sud će shodno potrebnom zakazati novo ročište o čemu ćemo biti pravovremeno
obavešteni. 

2/  Obaveštavamo članove našeg Udruženja da  ćemo dokumentaciju za treću grupu tužbi primati  do kraja oktobra
2016. u ilici Uzun Mirkova broj 4. a shodno  našem prethodnom obaveštenju od 20. septembra ove godine.

Vaš,

UPRAVNI  ODBOR  UDRUZENJA,​

VESTI 20.SEPTEMBAR 2016.

VAŽNO OBAVEŠETENJE !!

Obaveštavamo sve članove udruženja da će se upis za formiranje 3. grupe tužbi za sud
ubuduće obavljati u prostorijama udruženja u Uzun Mirkovoj br. 4 / I sprat samo utorkom
od 11:00 do 13:00 (u sledećih 30 dana) do 20. oktobra 2016.

Za ostale poslove oko učlanjenja i članarina, seketarijat će i dalje raditi  četvrtkom
od 11:00 do 13:00 u ulici Vojislava Ilića br. 25 

Vaš Upravni odbor udruženja UMAJAT-a

 
Važno , Važno !!
Vesti 14.AVGUST16

1- Tužbe druge grupe članova Udruženja podnete su Privrednom sudu u Beogradu 10.AUG2016.
Ukupno pripremljeno i podneto sudu 357 tužbi.
2- Prikupljanje dokumentacije za treću grupu tužbi biće od 20.SEP16. do 20.OCT16. u Uzun Mirkovoj 4
(prvi sprat) utorkom i četvrtkom od 11:00 do 13:00 časova !
3- Molimo sve članove Udruženja koji će podneti dokumentaciju za tužbu u trećoj grupi /20.sep-20.oct/
da prethodno izmire članarinu Udruženja za 2016.godinu. Potvrdu o plaćenoj članarini podneti sa ostalom
dokumentacijom o čemu ste već ranije obavešteni.


VAŠ UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA  
Važno, Važno !!!
VESTI 29.JUN16

Važne informacije za članove  Udruženja:
1) Uspešno je završeno prikupljanje dokumentacije za drugu grupu tužbi koje će biti podnete početkom jula.
2) Po tužbama prve grupe, koje su podnete sudu u aprilu, zakazano je prvo ročište za 27.SEP16.
3) U  Sep16. će biti sprovedena akcija prikupljanja dokumentacije za treću grupu tužbi.
4) U međuvremenu, tokom JUL-AUG, može se uplaćivati članarina i podizati članska karta Udruženja u sekretarijatu u ulici Vojislava Ilića 25-27 - termin : utorak i četvrtak od 11:00 do 13:00.

VAŠ UPRAVNI ODBOR UMAJAT-a​

VESTI 03.jun 2016.

Važna informacija za sve članove Udruženja:
Tužbe prve grupe (814 tužbi) su u procesu pred Privrednim sudom u Beogradu. U međuvremenu su sudu
pristigli odgovori(stavovi) na našu tužbu od  zaštitnika interesa Vlade RS i AirSerbia ad. Očekujemo
da će u sklopu sa otvaranjem poglavlja 23 i intenzivnijom komunikacijom sa EU  biti u narednom periodu
zakazano i prvo ročište po našim tužbama. Takođe želimo da vas informišemo da je u toku proces
prikupljanja dokumentacije za formiranje druge grupe tužbi. Odziv i za ovu grupu je vrlo dobar.
Prikupljanje dokumentacije će trajati do 21.juna'16.

VAŠ UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA
 
VAŽNO-VAŽNO-VAŽNO !

VESTI 10.maj 2016.

Poštovani članovi UMAJAT-a
Podsećamo još jednom sve članove udruženja da će se u periodu od 17.maja do 21.juna 2016.
vršiti prijem dokumentacije za formiranje druge grupe za utuženje.
Prijem dokumentacije će se vršiti u Uzun Mirkovoj br.4/I od 11:00-13:00 utorkom i četvrtkom.
Prijem će se vršiti u periodu od 17.maja do 21.juna 2016.
Sa sobom poneti svu dokumentaciju navedenu u našim VESTIMA od 05.APR 2016.
Nekompletnu ili neodgovarajuću dokumentaciju nećemo primati.
Obavezno sa dokumentacijom doneti i potvrdu o uplati članarine za 2016. godinu.

VAŠ UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

NOVOSTI - 11.april 2016.

Poštovani članovi UMAJAT-a

Obaveštavamo Vas da je podneta tužba protiv države i Air Serbia-e
privrednom sudu u Beogradu, a za prvu grupu članova Udruženja.

Vaš UPRAVNI ODBOR UMAJAT

VESTI 05.4.2016.
Važno obaveštenje svim članovima Udruženja:
Obaveštavamo sve naše članove da će se prijem dokumentacije za formiranje druge grupe za utuženje vršiti od 15. maja 2016 do 01. juna 2016.
Prijem dokumentacije će se vršiti UTORKOM  i ČETVRTKOM  u Uzun Mirkovoj broj  4/I u vremenu od 11:00 do 13:00 časova.
Podsećamo jos jednom da je potrebno doneti sledeća dokumenta:
1. POTVRDU Agencije za privatizaciju o upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih
2. POTVRDU o radnom stažu u JAT-u.Kao dokaz o radnom stažu doneti PRIJAVU zaposlenih i bivših koji imaju pravo na besplatne akcije javnog preduzeca JAT  Airways (ove  Prijave su izdate tokom 2008.godine). Takođe se moze doneti ili kopija radne knjižice iz koje se jasno vidi ukupan radni staž u JAT-u zaključno do/sa 2008.godinom.
3. Osim ovih dokumenata potrebno je da je član Udruženja izmirio i članarinu za 2016.godinu.
4. Uz predaju dokumentacije uplaćuje se gotovinski i iznos od RSD  1000 za sudske troškove (takse). Za ovaj uplaćeni iznos od 1000 RSD biće izdate priznanice na licu mesta.
5. Članovi udruženja - naslednici čiji je srodnik dobio POTVRDU od Agencije za privatizaciju a u međuvremenu je preminuo, trebaju podneti uz gore navedenu dokumentaciju i REŠENJE ostavinskog suda u kome je sadržano pravo na akcije  i navedeno ime naslednika.
Napominjemo da će biti prihvaćeni samo oni zahtevi koji se baziraju na ovoj dokumentaciji i ako su ispunjeni i drugi ovde navedeni uslovi.
Vaš - UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA


NOVOSTI 28.3.2016

Obaveštavamo sve  članove  Udruženja  da će na našem
website-u  kao  i do sada biti objavljivane sve vesti i info od 
značaja za rad Udruženja  te  vas stoga molimo  da pratite
informacije na website-u rubrika - NOVOSTI.
Iz istih razloga nismo u mogućnosti da svima odgovaramo
na razne upite koje svakodnevno primamo.
Sada je U/Odbor i rukovodstvo Udruženja preokupirano
sa pripremom dokumentacije za utuženje koja je veoma 
obimna jer je odziv bio znatno veći od svih očekivanja.

Upravni odbor UMAJAT-a i AIRSERBIA ad
NOVOSTI 16.3.2016. 
Poštovani članovi Udruženja i ostali zainteresovani,
Ponovo podsećamo sve koji su podneli Udruženju dokumenta za utuženje, da što pre, ukoliko nisu, izmire
obavezu uplate članarine za 2016. kao i da uplate u Udruženju 1000RSD za troškove sudskih taksi. Svima koji 
ne izmire ove obaveze bice vraćena predata dokumentacija za tuzbu. Takođe, obaveštavamo sve zainteresovane
da će se od 14.aprila 2016. u Udruženju u V.Ilića 25,  ponovo  primati dokumentacija za utuženje za drugu grupu.

Odziv za sadašnju prvu grupu je bio iznad svakog očekivanja i zato nismo u mogućnosti pre  14.aprila da primamo
dokumentaciju za drugu grupu.

Vaš  UPRAVNI ODBOR  UMAJAT & AIR SERBIA ad
 
 
NOVOSTI -- 10.3.2016

Poštovani članovi Udruženja,

Radi lakše komunikacije sa Vama I odgovore na Vaše moguće upite,
nas web site možete naći na: www.umajat.rs, a naš zvanični email je:
 
umajatrs@gmail.com

Trudićemo se da Vam odgovorimo što je pre moguće.

Vaš Upravni odbor UMAJAT
NOVOSTI - 09.03.2016

Poštovani članovi udruženja UMAJAT 

Ponovo podsećamo članove da bez potpisanog Punomoćja i uplate
od RSD 1.000,00 za troškove advokata, na žalost nećemo moći da
Vas uključimo u spisak za skoro utuženje.

Stoga Vas molimo da svoju preostalu obavezu ispunite NAJKASNIJE do utorka, 15.3.2016.


Vaš Upravni odbor UMAJAT
 
NOVOSTI 8. MART 2016 
Poštovani članovi udruzenja UMAJAT-a

Molimo i obaveštavamo članove Udruženja, koji nisu potpisali Punomoćje
za advokata i/ili nisu dali RSD 1.000 za troškove tužbe i presude, da što pre dođu u Udruženje da Punomoćje potpišu i navedeni iznos uplate.

Nepotpuna dokumenta ne mogu da budu predata na dalji rad i postupak!Vaš Upravni odbor UMAJAT-a
UPRAVNI ODBOR UMA JAT-A
Beograd , dana 20.2.2016g.

Radi podnošenja sudske tužbe za naplatu udela u akcijama Jat Airways AD/Air Serbia AD,
a shodno zakonskoj regulativi vezano za radni staž u JAT-u,
Udruženje malih akcionara JAT-a = UMA JAT-a je
pokrenulo inicijativu da svi zainteresovani  JAT-ovci  
do kraja februara 2016g. podnesu UMA JAT-a sledeća dokumenta:

1.Kopiju Potvrde izdate od strane Agencije za privatizaciju, Terazije 23/IV-Beograd

2.Kopiju Potvrde iz JAT-a o random stažu – zgrada Air Serbia-e na Novom Beogradu;
ako ovu Potvrdu nemate i/ili ne možete da pribavite, potrebna je kopija Radne knjižice u JAT-u

3.Potvrdu uplate na žiro račun UMA JAT-a, kao članarinu za 2016g. u iznosu od RSD 1,000.00,
izvršenu na račun br. 205-217658-21 kod Komercijalne Banke-Beograd. U svrhu uplate upisati:
“Članarina za 2016g”; U rubriku Primalac upisati:  ‘’Udruženje malih akcionara JAT-a”

Dokumentaciju pod 1/2/3 doneti u UMA JAT-a, tj. U Udruženje penzionera JAT-a u utorak ili
četvrtak od 10-13 h na adresu:

 Vojislava Ilića, 25/27 – dvorište
 11000 Beograd
 Tel: 011/240-0729

Na ime troškova angažovanja advokata, molimo donesite RSD 1,000.00,
iznos koji bi uplatili prilikom predaje gore navedenih dokumenata i upisa u zajednički spisak.


Prijava za uključenje u Grupno podnošenje sudske tužbe je na dobrovoljnoj bazi!
Očekujemo da nam se što je moguće pre pridružite.

 
 

ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUŽENJA MALIH AKCIONARA JAT AIRWAYS AD /AIR SERBIA AD

 

Skupština akcionara održana je 24. 12. 2015. u prostorijama u Uzun Mirkovoj 4, sa početkom u 11:00h
a završena je u 12:00h. Skupštini je prisustvovalo preko 275 članova.

 

DNEVNI RED

 1. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA

U radnom predsedništvu izabrani su:

Radislav Milanović, predsednik

Članovi: Olivera Đukanović, Nedeljko Srdić, Zoran Simonović i Slobodan Pejić

Zapisničar: Snežana Petrović

Overači zapisnika: Zorka Đuranović i Miloš Đorđević

 

 1. IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA ZA PERIOD 4.12.2014.-24.12.2015.

Izveštaj podneo Radislav Milanović, predsednik Upravnog odbora Udruženja (prilog Izveštaj o radu).

Sastavni deo Izveštaja čini još i IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA O FINANSIJSKO MATERIJALNOM
POSLOVANJU UDRUŽENJA. (Izveštaj podneo Aleksandar Šćepanović, predsednik Nadzornog odbora.)
Deo izveštaja jeste i INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI POKRETANJA TUŽBENOG ZAHTEVA ZA RADNIKE KOJI
IMAJU POTVRDU AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU, KAO I ZA ONE KOJI TO NEMAJU.
(Izveštaj podnela Olivera Đukanović. U prilogu informacija.)

Treći deo izveštaja nosi naziv o nekim pravnim aspektima postupka ostvarivanja prava na akcije,
a izveštaj je podneo Petar Hinić, usmeno.

Svi priloženi izveštaji su usvojeni jednoglasno.

 

 1. RAZNO

PITANJA I PREDLOZI:

 1. Da li svi zaposleni imaju prava na akcije?
 2. Da li naslednici preminulog radnika JATa pre privatizacije JATa imaju pravo na ostvarivanje prava
  na akcije preminulog roditelja?
 3. Predloženo je formiranje radne grupe za pomoć radnicima koji nemaju potvrdu Agencije za privatizaciju.
 4. Radi boljeg informisanja članova Udruženja potrebno je pokrenuti stvaranje posebnog WEB SITE Udruženja
  i otvoriti GM adresu Udruženja.
  Pitanja i predlozi biće razmotreni na prvom sastanku Upravnog odbora Udruženja.

Zapisničar:

Snežana Petrović

 

Overači zapisnika:

U Beogradu, 05.01.2016.

Zorka Đuranović

Miloš Đorđević


 

PLAN RADA I ZADACI UDRUŽENJA U NAREDNOM PERIODU TOKOM 2016.GODINE

 

-zaštita malih akcionara odnosno dodela pripadajućih akcija i/ili novčane nadoknade
svim imaocima Potvrda izdatih od Agencije za privatizaciju tokom 2008.godine,
ostaje i dalje osnovni i najvažniji zadatak našeg Udruženja.
-omasovljenje Udruženja sa novim članovima tokom 2016
.godine će biti jedan od zadataka jer finansijsko - materijalna konsolidacija Udruženja
će omogućiti da se uspešno vode i završe svi potrebni sudski postupci uz angažovanje advokata specijaliste.
-kako smo od Agencije za privatizaciju dobili negativan stav po pitanju izdavanja Potvrda o upisu u evidenciju
radnika i penzionera JAT -a/Air Serbia a. d. , odredjenom broju radnika/penzionera,
koji su bili do sada sprečeni da se prijave, te ćemo nastaviti borbu svim pravnim sredstvima kako bi i ovi radnici
i penzioneri bili upisani u evidenciju i dobili akcije ili novčanu nadoknadu koja i njima sleduje.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

RADISLAV MILANOVIĆ


GALERIJA

prva druga
prva cetvrta
peta sesta

SLIKA 1

Logo

dugme
Slika 2

"Motor"

dugme
Slika 3

Putnici

dugme
SLIKA 4

Kargo

dugme
SLIKA 5

Posada

dugme
Slika 6

Toranj

dugme

AkcijeHit ponuda

lorem

lorem

ipsum

lorem

lorem

lorem

Hit akcija

lorem

ipsum

AKCIJA

Putovanje avionom

Akcija

Putovanje autobusom

Hit akcija

AKCIJA

Putovanje vozom

AKCIJA

Zimovanje

AKCIJA

Letovanje

Ime

E-Mail

Komentar