Na osnovu člana 22. Zakona o udruženjima (“Sl. Glasnik RS“ br. 51 /2009 , 99/2011-dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakoni ) Skupština Udruženja malih akcionara Jat Airways-a a.d./Air Serbia a.d. na sednici održanoj dana 23. 04. 2024. usvojila je:

STATUT

Udruženja malih akcionara JAT AIRWAYS-a a.d. / AIR SERBIA a.d.

Član 1.
Udruženje malih akcionara Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj JAT AIRWAYS-a a.d. / AIR SERBIA a.d. ( u daljem tekstu Udruženje ) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, u oblasti akcionarstva u vazdušnom saobraćaju osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva svojih članova, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom, a definisani su ovim Statutom.

Član 2.
Ciljevi Udruženja su: - zaštita prava zaposlenih, bivših zaposlenih i penzionera JAT-a i vlasnika akcija JAT AIRWAYS -a i AIR SERBIA; - jedinstven i organizovan nastup u ostvarivanju i zaštiti stečenih prava po osnovu rada malih akcionara; - obezbeđivanje pune informisanosti svih malih akcionara Udruženja putem sredstava javnog iformisanja. - Pružanje svih vrsta pomoći malim akcionarima i članovima njihovih porodica u cilju ostvarivanja i zaštite njihovih prava po ovom osnovu, a u u okviru realnih mogućnosti Udruženja.

Član 3.
Naziv Udruženje je; Udruženje malih akcionara JAT AIRWAS-a a.d. / AIR SERBIA a.d. Udruženje ima sedište u Beogradu, ulica Uzun Mirkova 4/1. Udruženje ostvaruje svoju aktivnost na teritoriji Republike Srbije. Udruženje ima status pravnog lica.

Član 4.
Udruženje ima pečat.
Tekst na pečatu ispisan je na srpskom jeziku na ćiriličnom pismu, osim naziva preduzeća JAT AIRWAS-a a.d. / AIR SERBIA a.d koji će biti napisan latiničnim pismom.
Pečat Udruženja je okruglog oblika, veličine 40 milimetara.
Unutar pečata je kružni natpis: „Udruženje malih akcionara JAT AIRWAS-a a.d. / AIR SERBIA a.d
Sredinom pečata je ispisano ime grada- Beograd.

Član 5.
Član Udruženja može biti bivši zaposleni u JAT-u, odnosno JAT AIRWAS-a a.d. i penzioneri JAT-a, koji prihvataju ciljeve i Statut Udruženja, kao i svako lice zaposleno u AIR SERBIA a.d, Prijava za učlanjenje podnosi se Upravnom odboru Udruženja.

Član 6.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, neplaćanja članarine, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda U druženja. Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor na obrazloženi predlog podnosioca inicijative. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 7.
Član Udruženja ima pravo da:
  1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
  3. bira i bude biran u organe Udruženja;
  4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Član Udruženja je dužan da:
  1. aktivno doprinosi ostvarivanjuciljeva Udruženja;
  2. učestvuje u aktivnostima Udruženja
  3. plaća članarinu
  4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
Član 8.
Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 9.
Skupština je najviši organ Udruženja i nju čine svi članovi Udruženja. Skupština se redovno sastaje najmanje jednom godišnje. Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude javnim glasanjem izabrano na početku sednice. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne.trećine članova. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanoj formi i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Vanredna sednica Skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno održavanje.
Skupština: Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna trećina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Ukoliko sednici Skupštine ne prisustvuje potrebna većina članova, ona se odlaže,za jedan sat. Ukoliko se i posle odlaganja sednice ne postigne kvorum, Skupština punopravno odlučuje sa prisutnim članovima.

Član 10.
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima 7 članova, koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor bira iz reda svojih članova predsednika i zamenika predsednika.

Član 11.
Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Zamenik predsednika Upravnog odbora je ovlašćen da u odsustvu predsednika Upravnog odbora zastupa Udruženje i podpisuje sva finansijska dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.
Upravni odbor: Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje četiri člana, a odluke donosi većino.m glasova prisutnih, ili u vanrednim situacijama putem SMS-a ili E-Mail-a.

Član 13.
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj Skupštini.

Član 14.
Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primereni način.

Član 15.
Radi ostvarenja svojih ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji. U okviru saradnje sa subjektima iz predhodnog stava, Udruženje može da posebnim ugovorom reguliše kolektivno pristupanje tih subjekata u članstvo Udruženja.

Član 16.
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način, uključujući i sredstva preuzeta od Asocijacije malih deoničara JAT-a čiji je pravni sledbenik.

Član 17.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, uz dvotrećinsku većinu, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. O prestanku rada Udruženja predsednik Upravnog odbora obaveštava Registratora radi brisanja iz Registra.

Član 18.
U slučaju prestanka rada Udruženja malih akcionara JAT AIRWAYS-a.d/AIR SRBIA a.d. iz bilo kojih razloga, sredstva (imovina) Udruženja malih akcionara JAT AIRWAYS-a.d./AIR SERBIA a.d ( u daljem tekstu Udruženje) nakon podmirenja sudskih, zakonskih i drugih obaveza nastalih radom Udruženja, na predlog Upravnog odbora Udruženja, mogu biti upotrebljena za: Odluku o raspologanju sredstvima Udruženja, na predlog Upravnog odbora, donosi Skupština Udruženja.

Član 19.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 20.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravni odbor Udruženja.

 
 
Predsedavajući sednicom Skupštine Udruženja
_________________________
Olivera Đukanović
 
Predsednik Upravnog odbora Udruženja
_________________________
Miodrag Vasiljević