O nama

Udruženja malih akcionara JAT Airways a.d./Air Serbia a.d. osnovano je 4. decembra 2014. godine. Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije, broj BY469/2015 od 29. januara 2015. usvojena je registraciona prijava Udruženja, sa sedištem u Beogradu, u Uzun Mirkovoj 4/I.
Udruženje ima 1.532 članova.
UMA JAT je dobrovoljno, nevladino i neprofitabilno Udruženje u oblasti akcionarstva u vazdušnom saobraćaju, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva svojih članova koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom a definisani su Statutom.
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način, uključujući i sredstva preuzeta od Asocijacije malih deoničara JAT-a čiji je pravni sledbenik. Godišnja članarina iznosi 1000 RSD
Izvršni organ Udruženja je Upravni odbor, koji ima 7 članova, koje bira i opoziva Skupština. Upravni odbor bira iz reda svojih članova predsednika i zamenika predsednika.
Upravni odbor:
  • Miodrag Vasiljević, predsednik
  • Olivera Đukanović, zamenik predsednika
  • Zoran Simonović, član
  • Slobodan Pejić, član
  • Slavoljub Čeh, član
  • Rajko Belić, član
  • Jova Simišić, član
 
Finansijsko poslovanje Udruženja kontroliše Nadzorni odbor koji ima tri člana, koje bira Skupština.
Nadzorni odbor:
  • Aleksandar Šćepanović, predsednik
  • Brankica Stefanović - Skoko, član
  • Slavica Pavlović-Rudaković, član
Blagajnik: Snežana Petrović
Savetnik za pravna pitanja: Emilija Miladinović-Sedlar.
Savetnik za ekonomska pitanja: Verica Jevtić
Matični broj Udruženja je: 28163576,
PIB Udruženja je: 108840096,
Šifra delatnosti Udruženja je 9499 - delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.
Dinarski račun broj 205-217658-21, kod Komercijalne banke a.d.
Udruženje je uspostavilo uspešnu saradnju sa Udruženjem penzionera JAT -a kao i sa nacionalnim aeroklubom - Naša Krila iz Uzun Mirkove 4/I, Beograda.